Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Putnička agencija Grand Travel d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli objavljuje slijedeći OGLAS OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom Putnička agencija "GrandTravel" doo Tuzla, sa danom 22.07.2015. g. Za likvidatora se imenuje direktor Mujagić Mirnes, Stupine C-l, poslovni prostor 6.Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavupotraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manjaod 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-računbudžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatora prijave koja prava osiguranja potražuju napredmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na komese potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bezodlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan UTORAK,08.09.2015. g. u 13,00 sati. Broj 32 0 L 238386 15 L 22. jula 2015. godine Tuzla (03-3-2175/15)