WEB d.o.o. Sarajevo u likvidaciji

Više o WEB d.o.o. Sarajevo u likvidaciji

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem WEB Društvo za informatički inžinjering, komunikacije, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Jasenka Potogija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "WEB" Društvo za informatički inžinjering, komunikacije, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 4, na ročištu održanom dana 26.09.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "WEB" Društvo za informatički inžinjering, komunikacije, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 4. 2. Za likvidatora se imenuje ALIJAGIĆ ALIDA iz Sarajeva, ul. Mis Irbina br. 6. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-1110-09 (stari broj 1-26200), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 72853 09 L 26. septembra 2012. godine Sarajevo (O-1214/12)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi