Nepoznato

Poziv na likvidacijski postupak nad pravnom osobom S.G. TRADE &SERVICES d.o.o. Mostar

Općinski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Majna Lovrić, ulikvidacijskom postupku nad pravnom osobom "S.G. TRADE &SERVICES" d.o.o.Mostar sa sjedištem u Mostaru, Ul. Nikole Šubića Zrinskog bb zastupanog po zz.Direktoru Saša Kajgo, izvan ročišta dana 01.07.2015. godine donosi sljedeće RJEŠENJE 1. Provest će se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "S.G. TRADE &SERVICES" d.o.o. Mostar sa sjedištem u Mostaru, Ul. Nikole Šubića Zrinskog bb. 2. Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadić iz Konjica. 3. Likvidator je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacijski postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjelu ovog suda, evidentirano u matičniregistarsVS broj subjekta upisa br. 58-01-0065-09 radi upisa zabilježbepokretanja likvidacijskog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Sudai u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača. Broj 58 0 L 164603 15 L 03. srpnja 2015. godine Mostar (03-3-2002/15)