Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Condor real d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem CONDOR REAL d.o.o. za poslovanje nekretninama Sarajevo, ul. Halilovići br. 6. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora KOVAČEVIĆ-MARIJANOVIĆ SABINA iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 1-26268, a po Rješenju broj 065-0-Reg-12-004183 od 06.02.2013. godine. 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 286410 12 L 08. aprila 2013. godine Sarajevo (O-312/13)