Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, eksploataciju, promet i usluge RADIĆI-KAMENOLOM d.o.o. Zenica

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionompostupku nad firmom Društvo za proizvodnju, eksploataciju, promet i usluge"RADIĆI-KAMENOLOM" d.o.o. Zenica, ulica Sarajevska 157., Zenica, kogazastupa osnivač i direktor Brkić Mahir, u l. Sarajevska 157, Zenica, na ročištu dana03.06.2015. godine, donio je RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju,eksploataciju, promet i usluge "RADIĆI-KAMENOLOM" d.o.o. Zenica, ulicaSarajevska 157., Zenica, ID broj 4218715750007, matični broj subjekta upisa43-01-0397-10. Za likvidatora se imenuje Brkić Mahir, Zenica. Likvidator je dužan likvidacionom s udiji predočiti popis imovine i popisobaveze društva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanjaoglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanjalikvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganjadokaza o osnovanosti potraživanja. Rješenje će se dostaviti Odjeljenju registra Općinskog suda Zenica radi upisazabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH". Broj 43 0 L 118663 15 L 03. juna 2015. godine Zenica (03-3-1719/15)