BH BANKA DD SARAJEVO

Više o BH BANKA DD SARAJEVO

Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom BH BANKA d.d. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija ZajmovićHakija, rješavajući po prijedlogu Agencije za bankarstvo Federacije BiH od 02.07.2012. godine, da se nad dužnikom "BH BANKA" dd Sarajevo, ul. Blagoje Pavlovića br. 55, otvori stečajni postupak dana 03.10.2012. godine, donio je slijedeći 


                                                        OGLAS 

1. Otvara se stečajni postupak nad imovinom "BH BANKA" dd Sarajevo, ul. Blagoje Pavlovića br. 55. 
 2. Za stečajnog upravnika imenuje se ŠKAPURHAZIMosoba sa liste stečajnih upravnika Federacije BiH. 
 3. Vrijeme otvaranja stečajnog postupka utvrđuje se 03.10.2012. god. u 12,00 sati. 
 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa članom 110. Zakona o stečajnom postupku. Uzprijavu povjerioci su dužni priložiti i potvrdu o uplaćenoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da ne može biti manja od 20,00 KM niti veća od 10.000,00 KM. Taksu uplatiti na račun br. 338000221001 9263 kod UNI CREDIT BANK SARAJEVO. Razlučni povjerioci označavaju u prijavi dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potraživanja popredviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom. Izlučni povjerioci označavaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 
 5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. 
 6. Pozivaju se dužnici da svoje dugove prema stečajnom dužniku izmire bez odlaganja. 
 7. Određuje se upis zabilježbe o otvaranju stečajnog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Sarajevu u matičnom registarskom broju subjekta upisa broj 1-3979. 
 8. Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut će se na oglasnoj tabli Suda istog dana 03.10.2012. godine, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 9. Zakazuje se ročište za ispitivanje prijava potraživanja za dan SRIJEDA 21.11.2012. godine u 10,00 sati Istog dana nakon ispitnog ročišta održat će se Skupština povjerilaca, na kojoj će se, nakon izvještaja stečajnog upravnika odlučiti o daljnjem toku stečajnog postupka (izvještajno ročište). 

 Broj 65 0 St 272517 12 St 03. oktobra 2012. godine Sarajevo