Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Nicholl Consulting d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Jasenka Potogija u likvidacionompostupku nad pravnim licem "NICHOLL CONSULTING" d.o.o. za poslovni imenadžment konsulting Sarajevo - "NICHOLL CONSULTING" Ltd.for businessand management Consulting Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 4 na ročištu održanomdana 21.05.2015. godine donio je slijedeći OGLAS 1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NICHOLL CONSULT-ING" d.o.o. za poslovni i menadžment konsulting Sarajevo - "NICHOLL CON-SULTING" Ltd.for business and management Consulting Sarajevo, ul. Zmaja odBosne 4. 2. Za likvidatora se imenuje advokat, Biser Adnan iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obavezapravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa noglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje,likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0829-09, radi upisazabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objaviće se na oglasnoj tabli Suda iu "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 488388 15 L 21. maja 2015. godine Sarajevo (O-489/15)