Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad firmom Corona Projekt d.o.o. Bihać

Općinski sud u Bihaću, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO"Corona Projekt" Bihać, na ročištu održanom dana 13.05.2015. godine, donio jeslijedeće RJEŠENJE Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Corona Projekt" Bihać,ul. Martin Brod bb.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rješenjana oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja, a ukoliko nitko od povjeril aca u roku od 30 dana od dana objavljivanjaovog rješenja na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinama Federacije BiH"ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će biti zaključen.Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Rado Ajdić.Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog rješenja i pravomoćnosti rješenja ozaključenju postupka nad navedenom firmom, koja je upisana u registar br. MBS01-0684-13 prema rješenju Općinskog suda u Bihaću br. 017-0-Reg-13-000598 od10.09.2013. godine, brisat će se iz registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnihregistara, a osnivač se obavezuje da s nosi sve troškove likvidacionog postupka. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog suda i u "Službenim novinamaFederacije BiH".Određuje se upis zabilježbe o pokret anju likvidacionog postupka u sudskomregistru Općinskog suda Bihać. Broj 17 0 L 066578 15 L 13. maja 2015. godine Bihać (03-3-1405/15)