Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Nutrino d.o.o. Laktaši

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 112156 14 St, od 20.04.2015, godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom: Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Nutrino" d.o.o. Laktaši, Mahovljani bb. Stečajni upravnik je Dušanka Novaković iz Banje Luke. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste čajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave Sudu svoja potraživanja pismenom prijavom sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primjerka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra čunajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 115. Zakona o stečajnom postupku). Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj: 722211, opština: 002, budžetska organizacija: 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uzprijavu potraživanja. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak, 30.06.2015. godine, u 9,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva 108, sala za suđenje/prizemlje. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan, odmah nakon završetka ispitnog ro čišta. Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 20.04.2015. godine. (57 0 St 112156 14 St-su)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi