SILVA PLAN d.o.o. Sarajevo

Više o SILVA PLAN d.o.o. Sarajevo

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Silva plan d.o.o. Sarajevo

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći 

 
                                                                       OGLAS 
 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SILVA PLAN" Društvo za projektovanje i usluge u šumarstvu d.o.o. Sarajevo, ul.Kaptol br. 5. 
 2. Razrješava se dužnosti likvidatora SALIĆ REDŽEP iz Sarajeva, ul. Triglavska br. 96. 
 3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz RegistraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano umatični broj subjekta broj 65-01-0250-11, a po Rješenju broj 65 0 L 218661 11 L od 20.01.2012. godine. 
 4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

 Broj 65 0 L 218661 11 L 
 13. septembra 2012. godine 
 Sarajevo 

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM