Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Procter & Gamble Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Potogija Jasenka, u likvidacionom postupku nad pravnim licem PROCTER & GAMBLE Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo, ul. Lužansko polje br. 7, na ročištu održanom dana 27.12.2012. godine, donio je slijedeći OGLAS 1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem PROCTER&GAMBLE Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo, ul. Lužansko polje br. 7. 2. Za likvidatora se imenuje TAJANA BATLAK iz Sarajeva. 3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0374-09 (stari broj 1-21445), radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. Broj 65 0 L 294533 12 L 27. decembra 2012. godine Sarajevo (O-1231/12)