Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem HERTAPROM d.o.o. Kiseljak

Općinski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganović Ifeti, u postupkupredlagača Gordane Lučić iz Kiseljaka, radi likvidacije pravnog lica "HERTAPROM"d.o.o. Kiseljak Gromiljak bb, na ročištu održanom dana 25.02.2015. godine, donio jeslijedeće RJEŠENJE Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem: "HERTAPROM" d.o.o.Kiseljak sa sjedištem u Kiseljaku, ul. Gromiljak bb, upisano u sudski registar tadaKantonalnog sada Općinskog suda u Travniku upisan subjekat pod nazivom"HERTAPROM" d.o.o. Kiseljak sa sjedištem u Kiseljaku, ul. Gromiljak bb, MBS 01- 933/09 (stari broj 1-3875). Za likvidatora se postavlja se Gordana Lučić, kći Mije, iz Kiseljaka.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa naoglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svojapotraživanja, te ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak će se nastaviti. Po proteku navedenog roka i nakon što rješenje o zaključenju likvidacionogpostupka postane pravosnažno, pravno lice "HERTAPROM" d.o.o. Kiseljak, sasjedištem u Kiseljaku, Gromiljak bb, brisat će se iz registra Općinskog suda Travnik,kao i drugim javnim registrima. Imovina koja preostane pripada osnivačima društva, kojom oni odgovaraju zaobaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenjaimala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. Broj 51 0 L 097466 15 L 27. februara 2015. godine Travnik (03-3-722/15)

arhiva
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
FCM
standardi
Povezani oglasi