Nepoznato

Poziv na stečajni postupak nad imovinom dužnika Transservis trgovina d.o.o. Tuzla

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao stečajni sudija, u stečajnom postupku nad imovinom dužnika "TRANSSERVIS TRGOVINA" d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet na veliko i malo motornih vozila, rezervnih dijelova i obavljanje špediterskih poslova Tuzla, dana 25.02.2015.godine, donio je sljedeće 


                                                      RJEŠENJE

 I OTVARA SE stečajni postupak nad imovinom dužnika "Transservis trgovina" d.o.o. za vanjski i unutrašnji promet na veliko i malo motornih vozila, rezervnih dijelova i obavljanje špediterskih poslova Tuzla, matični broj subjekta: 1-266. 
 II Stečajni postupak se otvara sa danom 25.02.2015. godine u 09,00 sati, kada se rješenje o otvaranju stečajnog postupka ističe na Oglasnoj tabli suda.Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 III Za stečajnog upravnika imenuje se Osmo Forčaković iz Živinica. 
 IV Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja pokrenute protiv stečajnog dužnika privremeno se moraju obustaviti.
 V Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja stečajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka uskladu sa odredbamaZakona o stečajnom postupku o prijavi potraživanja (član110. Zakona), te prilože dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja uiznosu od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM, niti veća od 10.000,00 KM, na žiro račun broj 1321000256000080 -Vrsta prihoda: 722221 Budžeta Tuzlanskog kantona. 
 VI Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, od dana objavljivanja oglasa ootvaranju stečajnog postupka u "Službenim novinama Federacije BiH",stečajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine stečajnog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potraživanje. 
 VII Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema stečajnom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
 VIII Otvaranje stečajnog postupka ima seupisati u sudski registar Općinskog suda Tuzla, Zemljišne knjige Općinskog sudau Tuzla, te kod Službe za prostornouređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Tuzle. 
 IX Skupština povjerilaca (ročište za ispitivanje) na kojome će se ispitati prijavljena potraživanja zakazuje se za dan UTORAK, 12.05.2015. godine u 11,00 sati, uzgradi Općinskog suda u Tuzli, ulica M. Tita br. 137, sudnica - I sprat.
Skupština povjerilaca (izvještajno ročište) na kome će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odlučitio daljem toku stečajnog postupka održat će se za dan UTORAK, 12.05.2015. godine u 12,00 sati, na istom mjestu nakon ročišta zaispitivanje prijava potraživanja. 
 Broj 32 0 St 226939 15 St 25. februara 2015. godine Tuzla