Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Gradska apoteka Srebrenica sa p.o. Srebrenica

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 L 027367 14 L, od 10.02.2015. godine, otvoren postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom "Gradska apoteka Srebrenica" sa p.o. Srebrenica, Vase Jovanovića bb. Za likvidacionog upravnika imenuje se Miodrag Petrović, dipl. ekonomista iz Zvornika, Svetog Save 64. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidaci- je, obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, i to na žiro ra čun br. 562-099-00000556-87 kod NLB Razvojne banke ad. Banjaluka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za ponedjeljak, 6.04.2015. godine, u 12,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. (59 0 L 027367 14 L-su)