Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Javna ustanova Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Višegrad, Višegrad

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, likvidacioni sudija Almina Oruč, rješavajući u postupku sprovođenja likvidacije nad pravnim licem: Javna ustanova "Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Višegrad" Višegrad, 05.02.2015. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem: Javna ustanova "Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Višegrad" Višegrad JIB:4400504770004. Razrješava se dužnosti likvidatora Dragomir Stjepanović iz Rogatice. Ovo rješenje objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i oglasnoj tabli Suda. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisaće se iz registra Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. Obrazloženje Rješenjem ovog suda broj: 61 0 L 006740 13 L, od 19.06.014. godine, pokrenut je postupak likvidacije nad pravnim licem Javna ustanova "Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Višegrad" Višegrad JIB: 4400504770004. Oglas o pokretanju likvidacionog postupka objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 56/14, od 01.07.2014. godine, kao i na oglasnoj tabli Suda. Likvidacioni upravnik je istakao da je osnivač Javne ustanove Opština Višegrad, Skupština opštine, te da je razlog za likvidaciju Javne ustanove "Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Višegrad" činjenica da je Skupština opštine Višegrad 11.03.2013. godine donijela Odluku o prestanku rada Javne ustanove, broj: 01-022-40/13, zbog usklađivanja organizacije i poslovanja Javne ustanove sa odredbama Zakona o zaštiti od požara, na koji način su se stekli uslovi za sprovođenje likvidacionog postupka. Likvidacioni upravnik je predložio, s obzirom na to da je osnivač Opština Višegrad izvršila uplatu potraživanja povjerilaca, a likvidacioni dužnik nema više neizmirenih obaveza, da se likvidacioni postupak zaključi. Imajući u vidu navedeno, Sud je u skladu sa navedenim, odlučio zaključiti likvidacioni postupak, a u smislu člana14. Zakona o likvidacionom postupku razriješiti likvidatora. Odluka o brisanju pravnog lica u svim javnim registrima koja se ima provesti po službenoj dužnosti po pravosnažnosti ovog rješenja donesena je u skladu sa članom 15. istog zakona, a odluka o troškovima likvidacionog postupka zasniva se na odredbi člana 10. Zakona o likvidacionom postupku. Likvidacioni sudija, Almina Oruč, s.r. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana objavljivanja Višem privrednom sudu u Banjaluci putem ovog suda. Žalba se podnosi u tri primjerka. (61 0 L 006740 13 L-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi