Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom Zdravstvenom ustanovom za promet lijekova i medicinskih sredstava na malo Apoteka Zvezda sa p.o. Zvornik

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da je Rješenjem broj: 59 0 L 027874 14 L, od 10.02.2015. godine, otvoren postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Zdravstvenom ustanovom za promet lijekova i medicinskih sredstava na malo Apoteka "Zvezda" sa p.o. Zvornik, Karađorđeva br.18. Za likvidacionog upravnika imenuje se Miodrag Petrović, dipl. ekonomista iz Zvornika, Svetog Save 64. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije, prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske" o otvaranju postupka likvidacije, obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika. Potrebno je navesti predmet na kojem se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, i to na žiro račun br. 562-099-00000556-87 kod NLB Razvojne banke ad. Banjaluka, vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse i prilože dokaz o uplati iste. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za ponedjeljak, 6.04.2015. godine, u 8,00 časova, u sobi br. 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. (59 0 L 027874 14 L-su)