Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika Joker Prom d.o.o. Istočno Sarajevo

Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu, stečajni sudija Almina Oruč, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Joker Prom" d.o.o. Istočno Sarajevo - u stečaju, Gornji Kotorac bb, 4.02.2015. godine, donio je sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se stečajni postupak otvoren Rješenjem ovog suda, broj: 61 0 St 006995 14 St, od 26.06.2014. godine, nad imovinom stečajnog dužnika "Joker Prom " d.o.o. Istočno Sarajevo - u stečaju, JIB: 4400518640006, zbog nedostatka stečajne mase. Po pravosnažnosti ovog rješenja navedeno pravno lice brisa će se iz registra Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, koje je upisano u matični registar broj 089-0-REG-10-000 040. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da će pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupiti osam dana nakon javnog objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Ovo rješenje, sa razlozima zaključenja, objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli ovog suda i dostaviti registru ovog suda. O b r a z l o ž e nj e Rješenjem ovog suda broj: 61 0 St 006995 14 St, od 26.06.2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad "Joker Prom" d.o.o. Istočno Sarajevo. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 73/14, od 18.08.2014. godine, i u oglašenom roku Sudu su prispjele prijave potraživanja, i to Uprave za indirektno oporezivanje RC Sarajevo u iznosu od 14.489,14 KM i Ministarstva ? nansija RS Poreske uprave Istočno Sarajevo u iznosu od 28.952,55 KM, u ukupnom iznosu priznatih potraživanja od 43.441,69 KM. Imovina stečajnog dužnika iskazana je u zaklju čnom bilansu stanja, koji je predat APIF-u na dan 25.06.2014. godine u iznosu od 20.888,00 KM. Iskazana imovina se odnosi na opremu (polovni automobil) po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1.313,00 KM, potraživanja od kupaca u iznosu od 19.557,00 KM i gotovine na žiro ra čunu u iznosu od 18,00 KM. Polovni automobil je neznatne vrijednosti, odnosno u potpunosti je otpisan, te njegova vrijednost nije ni iskazana u početnom bilansu na dan otvaranja stečajnog postupka. Potraživanja od kupaca su zastarjela, a neka su naplaćena gotovinski, ali nisu adekvatno knjigovodstveno prikazana. Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni upravnik je procijenio vrijednost imovine u iznosu od 18,00 KM, a koja se odnosi na gotovinu na žiro računima stečajnog dužnika. Na ročištu od 13.10.2014. godine, stečajni upravnik je prijavio nedostatak stečajne mase u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Joker Prom" d.o.o. Istočno Sarajevo. Rješenjem od 30.12.2014. godine pozvani su ste čajni povjerioci da u roku od 15 dana predujme novčani iznos od 3.000,00 KM na ime obezbjeđenja troškova nastavka stečajnog postupka. Stečajni povjerioci nisu predujmili novčana sredstva za nastavak stečajnog postupka u ostavljenom roku, a na ročištu od 13.10.2014. godine svi povjerioci koji su prijavili svoja potraživanja izjasnili su se da usvajaju izvještaj stečajnog upravnika i prihvataju prijedlog stečajnog upravnika da se, saglasno odredbama člana 137. Zakona o stečajnom postupku, zaključi stečajni postupak, zbog nedostatka stečajne mase. Sud je ocijenio da su se stekli uslovi da se zaklju či stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase kako se daljim vođenjem postupka ne bi stvarali troškovi koje stečajni upravnik ne bi mogao da izmiri, pa je iz svih navedenih razloga, a na osnovu člana 137. st. 1 i 2. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske ("Službeni glasnik", br. 67/02, 77/02 i 38/03), odlučeno kao u dispozitivu Rješenja. Stečajni sudija, Almina Oruč, s.r. Pouka o pravnom lijeku: protiv ovog rješenja stečajni povjerilac i stečajni dužnik mogu da izjave žalbu Višem privrednom sudu u Banjaluci, u roku od osam dana nakon javnog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se izjavljuje putem ovog suda u tri primjerka. (61 0 St 006995 14 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi