Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem AIM-komerc d.o.o. Bijelo Brdo - Rudo

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, broj: 61 0 L 007390 14 L, od 06.02.2015. godine, otvoren je likvidacioni postupak nad pravnim licem "AIM-komerc" d.o.o. Bijelo Brdo - Rudo, JIB broj 4400619750007. Za likvidacionog upravnika imenuje se Dragomir Stjepanović iz Rogatice. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka pet dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka likvidacije u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja pismenim prijavom u dva primjerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište povjerilaca na kome će biti ispitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 18.03.2015. godine, u 10,00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Istočnom Sarajevu, Dabrobosanska br. 22, a nakon ispitnog ročišta, ukoliko se steknu uslovi, održaće se ročište za zaključenje likvidacionog postupka. (61 0 L 007390 14 L-su)