Nepoznato

Zaključenje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću Želja-transporte-comerce Osmaci

Okružni privredni sud u Bijeljini, po stečajnom sudiji Alidi Nađ-Mađarac, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Želja-transporte-comerce" Osmaci, Matkovac bb, donio je 6.02.2015. godine, sljedeće RJEŠENJE Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću "Želja-transporte-comerce" Osmaci, Matkovac bb. Ovo rješenje sa razlozima zaključenja objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli ovog suda. Po pravosnažnosti Rješenja isto će biti dostavljeno Odjeljenju registra ovog suda da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku Republike Srpske". O b r a z l o ž e nj e Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini, broj: 59 0 St 025899 13 St, od 9.07.2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad Društvom sa ograničenom odgovornošću "Želja-transporte-comerce" Osmaci, Matkovac bb, i za stečajnog upravnika imenovan je Miodrag Petrovi ć, dipl. ekonomista iz Zvornika, Svetog Save 64. Oglas o otvaranju ste čajnog postupka i kojim su pozvani povjerioci da prijave svoja potraživanja objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj 63, od 18.07.2014. godine, i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Na ro čištima za ispitivanje prijavljenih potraživanja ispitana su sva prijavljena potraživanja i ukupno prijavljena potraživanja iznose 333.186,33 KM, od čega su priznata u iznosu od 325.992,83 KM i u viši isplatni red razvrstano u iznosu od 3.330,00 KM, a u opšti isplatni red iznos od 322.062,43 KM, a iznos od 600,40 KM razvrstan u niži isplatni red. Osporeno potraživanje je u iznosu od 7.193,50 KM. Međutim za osporeni dio potraživanja nije pokrenuta parnica. Na izvještajnom ročištu i nastavcima istog Sud je pročitao izvještaje stečajnog upravnika od 30.10.2014. godine i 22.12.2014. godine, u kojim je stečajni upravnik istakao da stečajni dužnik u poslovnim knjigama nema evidentirane stalne imovine koja čini zemljište, građevinske objekte i opremu, a u toku poslovanja nije bio vlasnik nekretnina koje bi činile imovinu preduzeća. Stečajni dužnik nema potraživanja ni od kupaca koja bi se mogla naplatiti, tj.nema ni nepokretne i pokretne imovine koja bi činila stečajnu masu i čijim bi se unovčavanjem mogla izmiriti priznata potraživanja prema povjeriocima. Stečajni upravnik je predložio da se iz predujmljenih sredstava izmiri viši isplatni red u iznosu od 3.330,00 KM ili sa 100% priznatih potraživanja, kao i troškovi stečajnog postupka, te da se zaključi stečajni postupak zbog nedostatka stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka, jer je dalje vođenje stečajnog postupka necjelishodno s obzirom na to da stečajni dužnik nema nikakve imovine niti ima mjesta preduzimanju bilo kakvih pobojnih radnji, te nije stavio prijedlog da se pozovu povjerioci da uplate određena sredstva za pokriće daljih troškova stečajnog postupka. Sa prijedlogom stečajnog upravnika saglasili su se povjerioci kao i pun. predlagača. Djelimičnom diobom izmiren je povjerilac višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 3.330,00 KM ili 100% priznatih potraživanja. Kao dokaz o izmirenju višeg isplatnog reda dostavljen je izvještaj ra čunovodstva Suda o plaćanjima od 26.01.2015. god. Povjerioci opšteg isplatnog reda ostali su neizmireni u cijelosti sa svojim priznatim potraživanjima. Imajući u vidu na- vedeno, činjenicu da stečajni dužnik nema imovine koja bi činila stečajnu masu i kojom bi se mogli pokriti dalji troškovi stečajnog postupka, imajući u vidu i prijedloge Skupštine povjerilaca, Sud je donio rješenje kao u izreci i zaključio stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom shodno članu 137. Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske", broj 26/10), s obzirom na to da su tokom ste čajnog postupka sprovedene sve radnje predviđene zakonom. Troškovi stečajnog postupka izmireni su iz predujmljenih sredstava predlagača s obzirom na to da stečajni dužnik nije imao imovine ni pokretne ni nepokretne koja bi se mogla unovčiti. Osnivač je obavezan da arhivu stečajnog dužnika adekvatno smjesti i čuva shodno odredbama zakona koja regulišu tu oblast, da nakon pravosnažnosti Rješenja izvrši objavu stečajnog dužnika iz registra MF PU RS PC Zvornik, iz registra UIO BiH, kao i Republičkog zavoda za statistiku, te da nakon toga pečat stečajnog dužnika poništi u skladu sa Zakonom o pečatima RS. Rješenje, kao i razlozi zaključenja stečajnog postupka, objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske" i na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Bijeljini, shodno članu 131. stav 2. Zakona o stečajnom postupku. Nakon pravosna- žnosti ovog rješenja shodno članu 145. stav 3. Zakona o stečajnom postupku, izvršiće se brisanje ovog stečajnog dužnika iz sudskog registra. Pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog rješenja u Službenom glasniku Republike Srpske", shodno članu 145. stav 1. Zakona o stečajnom postupku. Stečajni sudija, Alida Nađ-Mađarac, s.r. Pouka: protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci, u roku od osam dana, a rok se računa po isteku petog radnog dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srpske". Žalba se podnosi putem ovog suda u tri primjerka. (59 0 St 025899 13 St-su)

Stecaj.ba BETA
FINIUS DOO BANJA LUKA
EFTA doo Sarajevo
Povezani oglasi