WHS TECH d.o.o. Sarajevo (Likvidiran)

Više o WHS TECH d.o.o. Sarajevo (Likvidiran)

Nepoznato

Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem WHS TECH Društvo sa ograničenom odgovornošću za kompjuterski inženjering, vanjsku i unutrašnju trgovinu i zastupanje Sarajevo

Općinski sud u Sarajevu oglašava slijedeći OGLAS 1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "WHS TECH" Društvo saograničenom odgovornošću za kompjuterski inženjering, vanjsku i unutrašnjutrgovinu i zastupanje Sarajevo, ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1. 2. Razrješava se dužnosti likvidatora KARIĆ TARIK iz Sarajeva. 3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registraOpćinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 1-23302. 4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača. Broj 65 0 L 204223 11 L 22. oktobra 2013. godine Sarajevo (O-23/15)