Pokretna i nepokretn

MEHANIKA doo Zvornik u stecaju - Prodaja cjelokupne imovine stecajnog duznika

„MEHANIKA" DOO- u stečaju Zvornik

Broj: M-152/24

Datum: 08.07.2024.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca „Mehanika" doo- u stečaju, Zvornik održane dana 14.03.2024 ,te na osnovu Odluke Odbora povjerilaca broj: M-49/24 donesene na sjednici dana 19.03.2024 i 31.05.2024 godine i Zaključka Odluka povjerilaca broj: M-142/24 od 05.07.2024 ,te na osnovu Zakona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS 16/16) i Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje strečajnom masom (Sl.glasnik RS 54/17) stečajni upravnik „Mehanika" doo- u stečaju, Zvornik objavljuje:

                                                                                            OGLAS

             O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA „MEHANIKA" DOO- U STEČAJU ZVORNIK

Putem petog javnog prikupljanja ponuda

„Mehanika" doo Zvornik- u stečaju, prodaje cjelokupnu imovinu (zemljište, objekte, opremu i zalihe) putem javnog prikupljanja ponuda.

1.Cjelokupna imovina se prodaje u kompletu, po početnoj cijeni od 1,000.000,00 KM

Imovina se na petoj prodaji ne može prodati ispod cijene iz prethodnog stava, a koja je utvrđena po Zaključku Odbora povjerilaca M-142/24 od 05.07.2024

2.Imovina se prodaje kao cjelina u „viđenom stanju" sa trenutnim formalno pravnim statusom i na kupca se prenosi obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, a detaljna specifikacija se može pre¬uzeti i pregled iste izvršiti u usagiašenom terminu, nakon uplate provizije za otkup dokumentacije, u kancelariji stečajnog upravnika.

Prodaja će se provesti javnim nadmetanjem prikupljanjem pismenih ponuda na način da se postigne najviša ponuđena cijena za prodaju. Stečajni dužnik će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti Ugovor o prodaji imovine

i prava.

Stečajni dužnik (prodavač) prodaje imovinu i prava u viđenom stanju i trenutnom formalno pravnom statusu, sa svim teretima, pravima i obavezama koje su za istu vezani, uz isključivu dokumentaciju kojom raspolaže, te nakon prodaje ne snosi rizike i ne odgovara ža pravne i statusne nedostatke, prava i obaveze koje prate imovinu, te ni za mogućnosti provođenja promjena u zemljišnim knjigama i drugim javnim evidencijama, odnosno za valjanost imovine i pravima po bilo kom osnovu. Imovina se dakle prodaje po načelu „viđeno kupljeno", a obaveza je potencijalnih kupaca da se upoznaju sa statusom imovine i prava prije dostavljanja ponuda. U cijenu nije uključen PDV koji će se obračunavati u skladu sa Zakonom

Izabrani ponuđač je dužan ponuđenu cijenu uplatiti u roku od 15 dana od datuma potpisa Ugovora, odnosno poziva za potpisivanje Ugovora

3.Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše otkup prodajne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 KM (slovima:pedesethiljadakonvertibilnihmaraka) koje ne ulaze u kupoprodajnu cijenu. Dokumentacija se može preuzeti na adresi stečajnog dužnika Karakaj bb, Zvornik, nakon što naknada za pre-uzimanje(otkup) dokumentacije bude evidentirana na transakcionom računu.

Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u periodu 07h do 15h, u kancelariji stečajnog dužnika ulica Karakaj bb, Zvornik uz pismeni zahtjev i prezentovanje dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije

4.Depozit na učešće na javnoj prodaji u iznosu od 50.000,00 KM (slovima:pedesthiljadakonvertibilnihrnaraka), mogu uplatiti samo potencijalni kupci koji su otkupili dokumentaciju iz tačke 3, najkasnije do 30.07.2024. Uplaćeni depozit je sastavni dio kupoprodajne cijene.

5.Uplata naknade za otkup dokumentacije i depozit za učešće na prodaji.vrši se na račun stečajnog dužnika „Me¬hanika" doo - u stečaju, Zvornik, broj 555-40000445342-64

6.Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 30.07.2024. godine do 11 h, lično ili poštom na adresu ul. Karakaj bb, 75400 Zvornik, sa naznakom „PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE" - NE OTVARATI

Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

Pismo - ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime

i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica

ovjerena kopija registracije i JlB-a za pravna lica

ovjerena kopija lične karte za fizička lica

iznos ukupne cijene ponude za predmete prodaje u KM

dokaz o uplati depozita kao garancije za ozbiljnost ponude Ponuđač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti raz¬matrane,

7.Otvaranje prispjelih ponuda izvršit će se dana 31.07.2024.godine u 12 časova, u kancelariji stečajnog upravnika Karakaj bb,Zvornik.

Stečajni upravnik će provesti proceduru otvaranja i vođenja zapisnika. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku. Nakon evidentiranja prisutnih stečajniupravnik će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i cijenu ponude za imovinu/potraživanja koja je predmet prodaje. U slučaju ometanja reda od strane ponuđača stečajni upravnik može izreći mjeru udaljena čime ponuđač gubi pravo na uplaćeni depozit.

Ukoliko ponudu podnese više ponuđača sa istom cijenom, stečajni upravnik će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Odbor povjerilaca će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi.

8.Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se zasnivati isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Odbor povjerilaca.

Ponude koje su nepotpune.te nerazumljive,u smislu da ne sadrže jasno-određen iznos.neće se uzimati u razmatranje. Za kupca će biti proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.Smatra se da su ispunjeni uslovi za provodjenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda, ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno is¬pravnu ponudu.

9.Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku.

Prije početka otvaranja ponuda, učesnici su dužni, radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu, pasoš i ovjerenu punomoć za zastupanje ( za punomoćnike), a odgovorno lice u pravnom licu, ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji društva koje zastupa, ne starije od 6 mjeseci.

10.Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za kupljenu imovinu je 15 dana, počev od dana kada je izvršeno otvaranje prispjelih ponuda i proglašen najpovoljniji kupac.

11.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim tri najpovoljnije, koje utvrdi Odbor povjerilaca, vratiće se uplaćeni depozit u roku od 8 radnih dana,od otvaranja javnih ponuda.

Ponuđaču se ne vraća depozit, ako podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca, a ne potpiše kupoprodajni notarski ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku i na propisani način.Odbor povjerilaca zadržava pravo poništenja oglasa o prodaji imovine.

12.Kupac koji putem javnog nadmetanja kupi ponuđenu imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, te ispuni sve ostale uslove, dužan je da pristupi zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku 8 dana od uplate cjelokupne kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavač (stečajni dužnik) predaje li vlasništvo imovinu koja je predmet prodaje, sa obimom prava kojima raspolaže.

13.Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog Ugovora, kao i pripadajuće obaveze vezano za kupovinu imovine, snosi kupac, a prodavač nakon zaključenog notarskog ugovora, nema više nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

14.Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatraće se da je odustao od kupovine,te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

15.ImovinaTćoja se prodaje može se pogledati svakog radnog dana od 09-15 časova.Karakaj bb.Zvornik, uz pre-thodntrnajavu na telefon 065/054-866.

Sva bliža obavještenja mogu se dobiti na telefon 065/054-866

Stečajni upravnik:

Domuz Goran