Pokretna i nepokretn

ENERGOLINIJA doo Zvornik u stecaju - Peta prodaja cjelokupne imovine stecajnog duznika

"ENERGOLINIJA" DOO U STEČAJU

ZVORNIK

BROJ: 16/24

DATUM:05.07.2024.god.

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca "Energolinija" doo u stečaju 2vornik, održane dana 25.01.2024. godine, i Odluke Odbora povjerilaca od 04.07.2024.godine, te na osnovu 2akona o stečaju Republike Srpske (Sl.glasnik RS br.16/16), i Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. glasnik RS broj 54/17), stečajni upravnik "Energolinija" DOO u stečaju 2vornik, objavljuje

OGLAS

O PRODAJI CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA "ENERGOLINIJA" DOO U STEČAJU ZVORNIK

                                                                 putem petog javnog prikupljanja ponuda

"Energolinija" DOO 2vornik u stečaju, prodaje cjelo-kupnu imovinu (zemljište, objekte i opremu) putem javnog prikupljanja ponuda.

1. Cjelokupna imovina prodaje se u kompletu, po početnoj cijeni od 7.000.000,00 KM, (slovima: sedam-milionakonvertibilnihmaraka).

U slučaju da ne bude prijavljenih kupaca po početnoj cijeni, imovina se može prodati ispod cijene iz prethodnog stava.

2. Imovina se prodaje u faktičkom stanju, pravnom status u kome se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

3. Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše otkup tehničko-tehnološke i druge dokumentacije u iznosu od 100.000,00 KM (slovima:stohiljadakonvertibilnihmaraka) koje ne ulazi u kupoprodajnu cijenu.

Dokumentacija se može preuzeti na adresi stečajnog dužnika Karakaj bb, 2vornik, nakon što naknada za preuzimanje dokumentacije bude evidentirana na žiro računu.

4. Depozit za učešće na javnoj prodaji u iznosu od 100.000,00 KM (slovima:stohiljada konvertibilnih maraka), mogu uplatiti samo potencijalni kupci koji su otkupili dokumentaciju iz tačke 3., najkasnije do 01.08.2024.g.

Uplaćeni depozit je sastavni dio kupoprodajne cijene.

5. Uplate naknada za otkup dokumentacije i depozit za učešće na prodaji, vrši se na žiro račun stečajnog dužnika "Energolinija" doo u stečaju 2vornik, broj 555-000-00304563-69.

6. Ponude se dostavljaju u pisanoj formi u zatvorenim i zapečaćenim kovertama, sa naznakom "Ponuda za kupovinu imovine" (ne otvarati), na adresu "Energolinija" doo u stečaju 2vornik, Karakaj bb. 75400 2vornik.

7. Otvaranje prispjelih ponuda izvršiće se dana 05.08.2024.godine, u 12,00 časova, u kancelariji stečajnog upravnika, Karakaj bb, Zvornik.

Ponude koje su nepotpune, te nerazumljive, u smislu da ne sadrže jasno određeni iznos, neće se uzimati u razmatranje. Za kupca će biti proglašen ponuđač sa najpovoljnijom ponuđenom cijenom. Smatra se da su ispunjeni uslovi za provođenje pro-daje javnim prkupljanjem ponuda, ako je najmanje jedno lice dostavilo formalno i pravno ispravnu ponudu.

8. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena, lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku.

Prije početka otvaranja ponuda, učesnici su dužni, radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu, pasoš i ovjerenu punomoć za zastupanje, (za punomoćnike), a odgovomo lice u pravnom licu, ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji društva koje zastupa, ne starije od 6 mjeseci

9. Rok za placanje kupoporodajne cijene za kupljenu imovinu je 15 dana, počev od dana kada je izvršeno otvaranje prispjelih ponuda i proglašen najpovoljniji kupac.

10. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim tri najpovoljnije, koje utvrdi Odbor povjerilaca, vratiće se uplaćeni depozit u roku od 15 radnih dana, od dana otvaranja javnih ponuda.

Ponuđaču se ne vraća depozit, ako podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca, a ne potpiše kupoprodajni notarski ugovor ili ne uplati kupoprodaju cijenu u predviđenom roku i na propisan način.

11. Kupac koji putem javnog nadmetanja kupi ponuđenu imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, te ispuni sve ostale uslove, dužan je da pristupi zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupne kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavac (stečajni dužnik) predaje u vlasništvo imovinu koja je predmet prodaje, sa obimom prava kojima raspolaže.

12. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao i pripadajuće obaveze vezano za kupovinu imovine, snosi kupac, a prodavac nakon zaključenog notarskog ugovora, nema više nikakvih obaveza u odnosu na prodatu imovinu.

13. Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatraće se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

14. Imovina koja se prodaje, može se pogledati svakog radnog dana od 9 -15 časova, Karakaj bb, Zvornik, uz prethodnu najavu na telefon broj 065/635-605. Sva bliža obavještenja, mogu se dobiti na telefon broj 065/635-605.

15. Odbor povjerilaca zadržava pravo poništenja oglasa o prodaji imovine, ukoliko smatra da nisu ispunjeni uslovi.

Stečajni upravnik "Energolinija" DOO u stečaju Zvornik