Biteks d.o.o.Bileća

Više o Biteks d.o.o.Bileća

Pokretnina

BITEKS doo Bileca u stecaju - Prodaja pokretne imovine

Datum: 01.07.2024. godine

Na osnovu člana 155,160 i 161. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" broj: 16/16), i Rješenja Okružnog pri-vrednog suda u Trebinju uz saglasnost Skupštine povjerilaca „BITEKS'Uo.o u stečaju održane 27.06.2024.godine, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS" broj: 54/17), stečajni upravnik Radenka Srndović objavljuje:

                                           DRUGU JAVNU PRODAJU (PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA)

LOT 1. POKRETNOSTI (POKRETNA IMOVINA)

Stečajni dužnik, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge istraživanja i razvoja „ Biteks" u stečaju Bileća javnim prikupljanjem pismenih ponuda (u zatvorenim i zapečaćenim kovertama) prodaje pokretne stvari čiju procjenu je izvršio vještak mašinske struke dana 02.04.2024.godine.

Pokretne stvari čine : mašine za šivenje-automat za prišivanje rajferšlusa i džepa,automat za ušitak, automat za opšivanje sa postavom, automat za džepove, automat za opšivanje nogavica,automat za sastavljanje nogavica, auto-mat za stranski šav, automat za džepove, šteparice, stolovi za peglanje, razne police, stolovi, stolice, kancelarijski namještaj, kompjuteri te druge stvari( sveukupno 671 predmet).

- Prodajna vrijednost pokretnosti iznosi 44.612,50 KM (najniža cijena) plus PDV; što predstavlja 50% od procjenjene vrijednosti pokretne imovine.

USLOVI I NAČIN PRODAJE

1. Uredno zatvorene i zapečaćene pismene ponude mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Okružnog pri-vrednog suda u Trebinju, Vuka Karadžića br.6.89101 Trebinje, sa naznakom broja predmeta 62 0 St 013448 23 St vodeći računa da pristignu na odredišnu poštu u određenom roku.

2. Na koverti je potrebno naznačiti da se radi o PONUDI ZA JAVNU PRODAJU sa naznakom „NE OTVARATI", i iste će biti otvorene na Skupštini povjerilaca.

3. Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi: LOT l.iznosi 4.461,25 KM, koji je potrebno uplatiti najkasnije dva dana prije dana održavanja javne prodaje na račun „ Biteks" d.o.o.-u stečaju Trebine. Broj Žiro-računa 5559900065354534 otvoren kod Nove banke u Foči.

4. Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku od 30 dana od dana objave oglasa dostave zatvorenu pismenu ponudu, uplate navedeni iznos depozita i potpišu izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

5. Prodaja javnim prikupljanjem pismenih ponuda (otvaranje zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda) održaće se, u Okružnom privrednom sudu u Trebin]u,Vuka Karadžića br.6.89101 Trebinje, na Skupštini povjerilaca dana 02.09.2024. godine (ponedeljak) u llh u Okružnom privrednom sudu u Trebinju, ulica Vuka Karadžića br.6.

6. Imovina se prodaje u viđenom, postojećem pravnom i faktičkom stanju,smeštenoj u hali na adresi Peka Pavlovića bb Bileća i u kakvom se nalazi u momentu prodaje i nikakve naknadne reklamacije se neće primati. Uvid u stanje imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz pre-thodnu najavu na tel. 065/660 601.

7. Javna prodaja će se održati i kad je dostavljena samo Jedna ponuda.

8. Ponuda treba da sadrži:

Osnovne podatke o ponuđaču, za pravno lice: izvod iz sudskog registra, broj transakcionog računa, JIB, broj telefona i adresa, a za fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta; Iznos ponude izražen u konvertibilnim markama sa naznakom da se ista odnosi na prodaju pokretnosti„Biteks" d.o.o. -u stečaju. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ukoliko je podnosilac pravno lice.

9. Nakon otvaranja ponuda utvrdiće se ispravnost ponude u pogledu prodajne vrijednosti koju je ponuđać ponudio i konstatovaće se da je imovina prodata ponuđaču koji je ponudio najpovoljniju prodajnu cijenu. Cjelokupnu ku-poprodajnu cijenu umanjenu za iznos depozita kupac Je dužan uplatiti na račun Društva u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od ku-povine i gubi pravo na vraćanje depozita.

10. Ukoliko ponuđač sa odgovarajućom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom..

11. Kupac je, nakon što uplati kupoprodajnu cijenu na račun 5559900065354534 otvoren kod Nove banke u Foči, dužan pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

12. Sve troškove oko sačinjavanja kupoprodajnog ugovora, troškove demontaže,utovara i otpreme imovine, pripadajuće takse, poreze, PDV u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu.

13. Ovaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Trebinju, i dnevnom listu „Glas Srpske" Banja Luka.

STECAJNI UPRAVNIK