Nekretnina

ZZ POLJOPRIVREDNIK Bratunac u stecaju - Prodaja 234.327m2 u Bratuncu

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA »POLJOPRIVREDNIK» u stečaju BRATUNAC

Broj:17/24

Datum: 02.07.2024.godine

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika Zemljoradnička zadruga "POLJOPRIVREDNIK"-u stečaju, Bratunac od 15.12.2016. g. i Odluke Odbora povjerilaca od 27.06.2024. godine, a u skladu sa članom 102. stav 1. i članom 103. Zakoha o stečajnom postupku, stečajni upravnik ZZ "POLJOPRIVREDNIK" - u stečaju Bratunac, objavljuje

                                                                                         JAVNI OGLAS

      za devetu prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pismenih ponuda i USMENIM JAVNIM                                                                                                    NADMETANJEM,

1. Prodaje se nepokretna imovina stečajnog dužnika i to:

Zemljište i objekti upisani u listu nepokretnosti br. 2895 k.o. Bratunac, i to sledeće parcele:

- 431,432,434/1,468,473/2, 473/3,473/4, 474/1,475 i 476, ukupne površine 235.327 m2. Objekti i zemljište prodaju se u kompletu, po početnoj - procijenjenoj vrijednosti od 2.166.848,00 KM. U listu nepokretnosrJ br. 2895 k.o. Bratunac, ZZ "Poljoprivrednik" - u stečaju Bratunac, upisan je kao vlasnik nepokretnosti sa dijelom 1/1.

2. Imovina koja je predmet prodaje, prodaje se prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za kupovinu nepokretnosti i javnim nadmetanjem. Početna cijena na licitaciji je oglašena cijena.

Ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu stečajnog upravnika najkasnije do 15 časova 16.08.2024. godine.

Adresa za dostavu ponuda je:

Miodrag Petrović - Zvornik 75400 - Svetog Save 64.

3. Imovina stečajnog dužnika koja je predmet prodaje neće biti prodata za cijenu nižu od početne cijene, tako da ponude na iznos niži od navedenog neće biti razmatrane, kao i ponude na pojedinačne parcele iz oglasa.

4. Prodaja imovine održaće se dana 19.08.2024. godine u 12 časova, na lokalitetu "ADE" kod objekta Farme. Uslovi licitacije će biti saopšteni prije početka licitacije.

5. Pravo učešća na iicitaciji imaju sva pravna i fizika iica koja u navedenom roku dostave zatvorene pismene ponude i uplate, na žiro račun stečajnog dužnika, br. 562-009-81002041-77 kod NLB banke Zvornik, depozit od 10% početne cijene predmeta prodaje, a najviše 50.000,00 KM.

Prije početka javnog nadmetanja fizička lica koja učestvuju na javnom nadmetanju su dužna Komisiji predočiti ličnu kartu i ovjerenu punomoć, ukoliko se radi o punomoćniku.

Pravna lica koja učestvuju na javnom nadmetanju mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su Komisiji dužni predočiti Rešenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu, a punomoćnik i ovjerenu punomoć.

6. Kupac, koji je najpovoljniji ponuđač, dužan je najkasnije u roku od 30 dana od kupovine da položi cjelokupan iznos prodajne cijene na žiro račun, te da zaključi ugovor o kupovini. Kupac stiče pravo na prenos vlasništva nad imovinom kada u cjelosti izvrši obavezu isplate kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac u roku ne ispuni svoju obavezu, smatrat će se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a sledeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92.stav 2.i 3.ZIP-a.

7. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim tri najpovoljnije, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje, u roku od tri dana nakon javnog nadmetanja.

8. Predmetna nepokretna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom statusu i u viđenom stanju, bez prava na prigovor u pogledu površina ili drugih fizičkih nedostataka.

9. Sve troškove oko zaključenja kupoprodajnog ugovora, kao i pripadajuće poreze i takse za promet nepokretnosti, snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate nekretnine.

10. Licitacija će se održati i ako se prijavi samo jedan ponudilac.

11. Sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon broj 065/400-674. Predmeti prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

STEČAJNI UPRAVNIK