NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Više o NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Nekretnina

NEIMARSTVO ad Trebinje u stecaju - Prodaja nekretnina stecajnog duznika

"Neimarstvo" AD - u stečaju Trebinje

Ulica Trebinjskih brigada broj 3

Na osnovu odredbi člana 105 i 106 Zakona o stečajnom postupku ("SI. glasnik RS" broj 26/10) i odluke odbora povjerilaca od 28.06.2024. godine "Neimarstvo" AD - u stečaju Trebinje stečajni upravnik

                                                                                         

                                                                                      OGLAŠAVA

javno nadmetanje za prodaju nekretnina stečajnog dužnika prikupljanjem ponuda u zatvorenoj koverti

Predmet prodaje:

Nekretnine, zemljište i građevinski objekti, zemljište upisano u P.L. br. 477 k.o. Police 1 br. par. 855/1, 855/8,855/11

1. a) po Z.K. ulošku broj 69 K.O. SP Trebinje zemljište (parcele)

- k.č. broj 1380/2 KO Trebinje površine 260 m2, k.č. broj 1379 KO Trebinje površine 486 m2, k.č. broj 1378 KO Trebinje površine 504 m2, k.č. broj 1377 KO Trebinje površine 140 m2, k.č. broj 1381/2 KO Trebinje površine 491 m2, k.č. broj 1382 KO Trebinje površine 955 m2, k.č. broj 1383/1 KO Trebinje površine 1.254 m2, k.č. broj 1381/1 KO Trebinje površine 3.639 m2, k.č. broj 1381/3 KO Trebinje površine 1.127 m2.

Ukupna površina navedenih parcela iznosi 8.856 m2, početna licitaciona cijena naprijed navedenih parcela je 2.254.224,60 KM.

b) po Z.K. ulošku broj 100 K.O. SP. Trebinje zemljište (parcele)

- k.č. broj 1371/2 KO Trebinje površine 3.196 m2, k.č. broj 449/8 KO Trebinje površine 187 m2, k.č. broj 1371/3 KO Trebinje površine 32 m2, k.č. broj 1371/4 KO Trebinje površine 885 m2, k.č. br. 1371/1 K.O. Trebinje površine 66 m2, k.č. br. 449/10 K.O. Trebinje površine 620 m2.

Ukupna površina navedenih parcela iznosi 4.986 m2, početna licitaciona cijena naprijed navedenih parcela je 1.371.608,10 KM.

c) po Z.K. ulošku broj 67 K.O. SP. Trebinje zemljište (parcela)

k.č. br. 1385/3 KO Trebinje površine 480 m2, a.d. "Neimarstvo" - u stečaju je vlasnik 1/1, početna licitaciona cijena naprijed navedene parcele je 135.432,00 KM. Početna licitaciona cijena svih navedenih parcela koje su sadržane u Z.K. ulošku broj 69, broj 100 i broj 67 je 3.761.264,70 KM.

2. Građevinski objekti

Stari dio upravne zgrade (prizemlje +sprat) ukupne površine 525,80 mz. Novi dio upravne zgrade (prizemlje + sprat) ukupne površine 1.077,63 m2. Početna licitaciona cijena objekta upravne zgrade starog i novog dijela (prizemlje + sprat) je 1.649.570,30 KM, poslovna zgrada izrađena je 40 % na Z.K. ulošku br. 69 KO SP Trebinje i 60% na ulošku broj 100 KO SP Trebinje.

Po presudi Okružnog privrednog suda u Trebinju broj: 62 0 Ps 008100 16 Ps od 05.12.2016. godine vlasnik drugog sprata poslovne zgrade je stečajna masa "Metalac" a.d. Trebinje gdje je drugi sprat kupilo fizičko lice, poslovna zgrada nije uknjižena niti je izvršeno etažiranje. Parcele po Z.K. ulošku broj 69 i 100 koje su predmet prodaje unesene su u program privatizacije državnog kapitala. Po presudi Okružnog suda u Trebinju broj 15 0 U 005973 23 U od 26.02.2024. godine utvrđeno je pravo svojine i posjeda na osnovu člana 8a Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima, što je RGU Područna jedinica Trebinje naloženo da izvrši upis prava svojine i posjeda na nekretninama označenim u Z.K. ulošku broj 100 i 69 KO SP Trebinje.

Naprijed navedene parcele i građevinski objekat prodaju se u paketu, početna licitaciona cijena za zemljište i građevinske objekte iznosi 5.410.835,00 KM.

Prema regulacionom planu na predmetnom zemljištu prvu funkcionalnu cjelinu činio bi objekat u kome su predviđene funkcije poslovanja administracije, kulturno - poslovnog - zabavnog sadržaja i poslovni apartmani, u fizičkom smislu kao adaptcija, dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta. Iza naprijed planiranog objekta prema istoku planirane su dvije grupacije stambenih objekata - jedna grupacija sa četiri lamele sa jugozapadne strane dalekovoda i druga sa dvije lamele sjeveroistočno od dalekovoda. Visokonaponski dalekovod presijeca parcelu k.č. broj 1381/1, i djelimično parcelu k.č. broj 1381/3 što predstavlja ograničenje gradnje ispod dalekovoda. Regulacionim planom pokrenuta je inicijativa za izmjenu i dopunu istog, tako što bi se VN dalekovod kablirao pod zemlju.

Pravo učestvovanja imaju pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za predmet nadmetanja i dokaz o uplati depozita u iznosu od 50.000,00 KM. Uplata se može izvršiti na žiro-račun stečajnog dužnika broj: 5559000005727709 otvoren kod Nove Banke a.d Banjaluka, zaintrsovani kupci iz ino-stranstva dobiće instrukcije za plaćanje. U ponudi navesti ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu kao i osnovne podatke o ponuđaču. Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte, preporučeno, sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ", na adresu Okružni privredni sud u Trebinju, Ulica Vuka Karadžića broj 6,89101 Trebinje sa pozivom na broj predmeta: 62 0 st 009506 13 st.

Ponude dostaviti zaključno sa 18.07.2024. godine.

U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ponudio početnu licitacionu cijenu i veću

od početne licitacione cijene.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon broj 065/922-757, a imovina se može razgledati svakog dana osim nedjelje od 10 do 11 časova.

U skladu sa članom 106 Zakona o stečajnom postupku stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i naknadne primjedbe se neće uzimati u obzir.

Stečajni upravnik će u prisustvu licitacione komisije izvršiti otvaranje prispjelih ponuda dana 26.07.2024. godine u prostorijama suda sa početkom u 9 časova.

Za kupca biće proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom, a ne manjom od početne licitacione zemljišta i građevinskih objekata. Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu ponuđača odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupcem će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit ili čija je ponuda ranije predata na poštu. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu navedene nekretnine, ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od prijema zaključka, gubi pravo na uplaćeni depozit i smatraće se da je odustao od kupovine. Rangiraće se samo najpovoljnija ponuda. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju licitacije, Svi troškovi vezani za prodaju padaju na teret kupca.

Stečajni upravnik