GROMEKS doo Srebrenik

Više o GROMEKS doo Srebrenik

Nekretnina

GROMEKS doo Srebrenik u stecaju - Prodaja pokretne imovine stecajnog duznika

DOO GROMEKS D.O.O. USTEČAJU

SREBRENIK

Kiseljaci bb

Broj: P-08-01/23

Datum: 25.06.2024.godine

Na osnovu člana 160 stav (2) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.53/21) i odluke Odbora povjerilaca od 25.06.2024.godine stečajni upravnik objavljuje

                                                                              OGLAS

       O PRVOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi:

PREDMET PRODAJE:

R. br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

1.

NEKRETNINA

Građevinsko zemljišta k.p. 874/3,874/9,874/10 i 876 k.o. SREBRENIK GRAD (ZKU 208, PL broj: 1869). Zemljište se nalazi u sklopu najužeg centra grada Srebrenika, ul. 1 .marta bb Srebrenik te pored gradske ulice Alije Izetbegovića.

Na predmentom objektu ima već izdato odobrenje za građenje sa prodajnom površinom 5.599,40 m2.

m2

507,00

1.119.880,00

UKUPNO:

1.119.880,00

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje kao cijelina.

2. Nekretnine se prodaju prema utvrđenoj početnoj vrijednosti u iznosu 1.119.880,00JCM.

3. Navedena cijena građevinskog zemljišta u iznosu 1.119.880,00 KM predstavlja cijenu ispod koje se imovina kao cjelina ne može prodati.

4. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

5. Navedena nekretnina se nalazi u sklopu najužeg centra grada Srebrenika, neposredno pored gradske ulice 1 mart označene kao k.p. broj: 1695/1 k.o. Srebrenik Grad, sa koje je moguć kolski pristup preko parcele k.p. broj: 874/1 k.o. Srebrenik Grad koja je u posjedu Grada Srebrenika, te pored gradske ulice Alije Izetbegovića označene kao k.p.broj: 1687/4 k.o. Srebrenik Grad, sa koje je moguć kolski pristup preko parcele k.p.874/11 k.o. Srebrenik Grad koja je u posjedu Grada Srebrenika.

Okolne parcele su prema prostorno-planskoj dokumnetaciji u funkciji građevinskog zemljista sa izgrađenim poslovnim i stambenim objektima.

6. Za navedeno zemljište donesen je Regulacioni plan zone Centar (Sl.glasnik općine Srebrenik broj: 3/15) prema kojem se predmetna parcela nalazi u okvim gradskog građevinskog zemljišta, te da je na istoj planirana izgradnja stambeno poslovnog objekta.

7. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu na adresi predmetne nekretnine. '

8. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 22.07.2024.godine na adresi Gromeks d.o.o. Kiseljaci bb u Srebreniku sa 'početkom u 15:00 časova.

9. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja uBiH.

10. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita za u visini 50.000,00 na depozitni žiro račun otvoren kod AS A Banke Naša I snažna d.d. Sarajevo 134-001-11207876-43

11. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

12. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 19.07.2024.godine do 15:00 časova.

13. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponudača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

14. Drugorangiranom i trećerangiranom ponudaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

15. Uslovi plaćanja su cijelokupan iznos naveden u javnom pozivu umanjen za iznos plaćenog depozita na transakcioni račun steračajnog dužnika broj: 134-001-11207876-43 u roku od 15 dana od dana obavještenja o odabiru ponudača.

16. Kupac kupuje a prodavac prodaje navedenu nekretninu sa svim dodtanim pravima i obavezama koje prate ovu nekretninu.

17. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva danapo uplati cjelokupnog postignutog iznosa ujavnom nadmetanju od strane najpovoljnijeg ponudača.

18. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač, ukoliko drugorangirani ponudač odustane od ponude pobjednikom se proglašftva trećerangirani ponuđač.

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061 /337-991

STEČAJNI UPRAVNIK

Hamidović Besim dipl ecc