GP Knegrad a.d. Kneževo

Više o GP Knegrad a.d. Kneževo

Pokretna i nepokretn

GP Knegrad a.d. Kneževo u stečaju - Prodaja zemljišta i pomoćnog objekta, K.O. Kneževo

GP „Knegrad" a.d. Kneževo u stečaju

ul. Rajka Dukića bb Kneževo

Dana: 14.05.2024.g.

 

Na osnovu člana 155,157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (si. gl. RS br.16/16), pravilnika o utvrđivanju stan¬darda za upravljanje stečajnom masom (si. gl. RS br: 54/17), odluke skupštine povjerilaca od dana 06.02. i 16.04.2024.god. stečajni upravnik objavljuje

 

                           OGLAS O PRVOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA JAVNIM NADMETANJEM

 

I Predmet prodaje:

 

1.           Zemljište ispod i uz privredne objekte u površini 17671m2

2.           Pomoćni objekti u privredi od rednog broja 1-9 popisa, u Al listu nepokretnosti, od toga 6 objekata postoji a tri objekta su uništena i ne postoje. Ukupna površina postojećih objekata iznosi 738m2 Sve upisano u l.n. broj:1220/l na k.č. broj: 144/1 k.o. Kneževo 1. Kao vlasništvo GP "Knegrad" a.d. Napomena: u okviru k.č. 144/1 nalazi se obj¬ekat trećeg lica upisan kao: kč. 144/2.

Procijenjena vrijednost nekretnina iznosi 202.430,00 KM 

 

II Način i uslovi prodaje:

 

1.           Prodaja imovine izvršiće se javnim nadmetanjem (licitacija) dana 18.06.2024.god.

2.           Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko pravnom statusu, u viđenom stanju bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji

3.           Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja preuzmu prodajnu dokumentaciju i uplate depozit u iznosu od 20.243,00 KM najkasnije do dana 15.06.2024. godine, depozit uplaćije i eventualni razlučni povjerilac, uplata depozita vrši se na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998169639448 otvoren kod NLB Bank ad Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja javne pro¬daje. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 15.06.2024. godine i nepreuzete dokumentacije, neće moći učestvovati na javnoj prpdaji.

4.           Učesnici, fizička i pravna lica mogu biti predstavljeni lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, (dostaviti izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta).

5.           Imovina se može pogledati svakog radnog dana uz prethodnu najavu na telefon broj: 063/790-272 te preuzimanje prodajne dokumentacije koja sadrži elaborat o procjeni imovine koja se prodaje, list nepokretnosti, izjava o gubitku prava na povrat depozita i da će cjelokupan izlicitirani iznos uplatiti na žiro račun stečajnog dužnika (ova izjava važi za eventualno prijavljenog razlučnog povjerioca).

6.           Početna cijena za predmet prodaje je minimalna cijena po kojoj se nepokretnost može prodati na ovoj javnoj pro¬daji i ista glasi na iznos 80% procijenjene vrijednosti

7.           Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita

8.           Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač

9.           Licitacija će se održati dana 18.06.2024. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulideva br.108 sa početkom u 13™ časova

10.         Stečajni upravnik imenuje komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije

11.         Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imo¬vina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od pet (5) dana

12.         Nakon zaključenja licitacije stečajni upravnik donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca koji se oglašava na oglasnoj tabli suda.

13.         Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije, cjelokupan izlicitirani iznos se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika i u slučaju da kupac imovine bude razlučni povjerilac.

14.         Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

15.         Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajude takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit će eventualni porez na dodanu vrijednost (PDV), snosi kupac,

16.         Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci i dnevnom listu Glas Srpske, sajtu privredne komore RS.