Mane-Komerc d.o.o. Srbac

Više o Mane-Komerc d.o.o. Srbac

Nekretnina

MANE KOMERC d.o.o. Srbac u stečaju - druga prodaja poslovnog objekta sa pratećim zemljištem

„MANE KOMERC" d.o.o. - u stečaju

11. novembra bb, Srbac Broj: 2/24 Banja Luka, 13.05.2024. godine

 

Na osnovu člana 155,157 i 160 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (SI.gl.RS br: 16/16}, a u skladu sa čl. 40 do 46 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl.gl. RS" broj; 54/2017) Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 05,05.2022.godlne, stečajni upravnik dana 13.05.2Q24_godine donosi:

 

                                                                                  OGLAS

O drugoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog prikupljanja ponuda - prodaja poslovnog objekta sa pratećim zemljištem-

 

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se odnosi na:

A) Poslovni objekat sa pratećim zemljištem.

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se Srpcu u centru grada.

Imovina se sastoji od sljedećeg:

A1 (Zemljište:

 

Red.br

Broj zemljišno- knjižnog uloška  k.č.broj Površina u m2    Vrsta prava         Obim prava               Procijenjena vrijed. u KM

Red.br

Broj zemljišnjo- knjižnog uloška

k.č.broj

Površina u m2

Vrsta prava

Obim prava

Procijenjena vrijed. u KM

1.

ZKbr.352, k.o. S/P Inađol

272/9,277/4

1.760

vlasništvo

144/432

16.426,67

2.

ZKbr.112, k.o. Srbac

66/6,66/8

1.977

vlasništvo

144/432

18.452,00

U "C teretnom listu postoji uknjižena hipoteka. A3)

U "C teretnom listu postoji uknjižena hipoteka. A3) Građevinski objekti

Red.br

Broj zemljišnjo- knjižnog uloška

k.č.broj

Površina u m2

Vrsta prava

Ob

mprava

Prodjenjenavrijed.uKM

1.

ZK br. 1974, k.o. Srbac

66/4,66/7

4.129

vlasništvo

 

1/1

115.612,00

2.

ZK br. 1975, k.o. Srbac

66/9,66/10

3.007

vlasništvo

 

1/1

84.196.00

3.

ZKbr. 1213, k.o. S/P Inađol

277/1,277/3,277/5

6.600

vlasništvo

 

1/1

184.800,00

 

Građevinski objekti su izgrađeni na naprijed navedenom zemljištu (pod tačkom A2) i to:

-             objekat restorana - ZK br. 1974, k.o. Srbac, površine 524 nf - procijenjene vrijednosti 503.040,00 KM

-             proizvodni objekat (proizvodnja/uprava) - ZK br, 1213 k.o. S/P Inađol, površine 1.266 nf, procijenjene vrijednosti 708.960,00 KM , -proizvodni objekat - skladište - ZK br. 1213 k.o. S/P Inađol, površine 3682 nf, procijenjene vrijednosti 2.945.600,00 KM

U "C" teretnom listu postoji uknjižena hipoteka.

Nepokretnosti koje su predmet prodaje predstavljaju poslovne objekte u krugu nekadašnjeg privrednog kompleksa bivše fabrike Itris, a predstavljalesu njegov proizvodni pogon sa restoranom društvene ishrane kao i pratećim zemljištem. Objekat je lociran u centralnoj zoni opštine Srbac. Lokacija je izuzetno dobra saobraćajno povezana preko gradske saobraćajnice. Teren je ravan i pogodan za korišćenje. Objekat predstavlja dio proizvodnog kompleksa koji egzistira kao muitifunkcionalna cjelina ukupne bruto površine 4948 m!. Objekat je građen klasično kao skeletna montažna konstrukcija, a kasnije je adaptiran u poslovi objekat. Funkcionaio se sastoji od dijela za preradu mesa iznad kojeg su pozicionirane kancelarije uprave i skladište površine 3060 nf visine 6,5 m, kao i nadstrešnice površine 352 nf i 270 rrf. Objekat restorana je bruto uknjižene površine od 524 nf. Objekat je klasične masivne gradnje, izgrađen masivnim zidanim zidovma koji čine primarnu konstrukciju i vertikalnim i horizontalnim ukrućenjima u vidu stubova. Objekat posjeduje sve neophodne instalacije.

Ukupno procijenjena vrijednost objekata sa pripadajućim zemljištem (navedenih u ta tkanu A1, A2 i A3) iznosi 4.577.086,67 KM.

Navedena imovina stečajnog dužnika (tačka A1, A2 i A3) se prodaje "u paketu" kao jedna cjelina. Početna cijena poslovnog objekta sa zemljištem, iznosi 4.577.086,67 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nepokretnosti prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Oejana Todorovka iz

Banja od 25.042022. godine.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi 4.577.086,67 KM i na drugoj javnoj prodaji ista se ne može prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti (1.525.695,56 KM).

 

II            DATUM I USLOVI ODRŽAVANJA PRODAJE

Prodaja će se obaviti javnim prikupljanjem ponuda tako što će se zatvorene i zapešećene koverte sa naznakom "PONUDA -NE OTVARAJ" dostaviti na adresu stečajnog upravnika: Daliborka Kerezović Damjanović, Ulica Slobodana Kusturića 14, Banjaluka, u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 14.06.2024. godine do 16:00 časova isključivo putem brze pošte sa naznačenim datumom.

Ponuda obavezno sadrži: naziv i adresu ponuđača, iznos ponuđene cijene u KM. Uz pismenu ponudu ponuđači prilažu i kopiju lične karte ako učestvuje kao fizičko lice, kopiju Rješenja o upisu u sudski registar ako učestvuje kao piavno lice, potvrdu o uplati depozita, izjavu o preuzimanju prodajne dokumentacije i izjavu o gubitku prava na povrat depozita. Pismene ponude i prilozi šalju se u zatvorenim i zapečećenim kovertama.

Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje: ne sadrže jasno određen iznos na koje ponuda glasi, pozivaju se na neku drugu ponudu, date su pod uslovima ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u prodajnoj dokumentaciji i oglasu i uz koje nije položen depozit u predviđenom roku.

Otvaranje ponuda obaviće se 18.06.2024. godine, sa početkom u 15:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, u Velikoj sali - prizemlje. Ha) PREGLED IMOVINE I PREUZIMANJE PRODAJNE DOKUMENTACIJE

Prodaja imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude.

Imovina se može pogledati uz najavu na telefon broj: 065 671 664 (Daliborka Kerezović Damjanović).

Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz "Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme" i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preuzeti svakim radnim danom od stečajnog upravnika uz prethodnu najavu na telefon broj 065 671 664 zaključno sa danom 14,06.2024. godine do 12:00 časova. Prije preuzimanja prodajne dokumentacije potrebno je za istu uplatiti 1.000,00 KM na račun stečajnog dužnika broj 552-00020603356-44 kod Addiko banke a.d. Banja Luka. Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 065 671 664 (Daliborka Kerezović Damjanović)

 

III           PRAVO NA UČEŠĆE U JAVNOJ PONUDI

1.           Pravo na učešće u javnoj ponudi imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

1.1.        preuzela prodajnu dokumentaciju

1.2.        u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 552-00020603356-44 kod Addiko banke a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00 KM, i to zaključno sa danom 14.06.2024. godine do 16:00 časa, i o izvršenoj uplati dostave dokaz. Javnoj ponudi će moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

1.3.        potpisala izjavu o gubitku prava na povrat depozita

1.4.        dostavila ponudu

2.           Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, sa ponudom u zatvorenoj koverti dostaviti

stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati

depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita. , Lka sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u javnoj ponudi.

3.           Pozivaju se ponuđači i članovi odbora povjerioca da prisustvuju otvaranju ponuda. Javno otvaranje ponuda održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

4.           Nakon otvaranja pismenih ponuda utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

5.           Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon otvaranja pismenih ponuda na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obayeze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca smatra se dijelom avansne uplate.

6.           Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

7.           Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnog dužnika broj 552-00020603356-44 kod Addiko banke a.d. Banja Luka.

 

8.           Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupizaključenju Ugovara o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajnecijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

9.           Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

10.         Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu "Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske Iwww.bl.komorars.ba)

Stečajni upravnik Daliborka Kerezović Damjanović, dipl.oec.