FHD Hidraulik a.d. Kneževo

Više o FHD Hidraulik a.d. Kneževo

Pokretna i nepokretn

HIDRAULIK ad Kneževo u stečaju - Prva prodaja imovine stečajnog dužnika

„HIDRAULIK" a.d. Kneževo u stečaju

Ul.Rajka Dukića bb Kneževo

Dana:14.05.2024.g.

 

Na osnovu člana 155,157 i 160. Zakona o stečajnom postupku RS (si. gl. RS br.16/16), pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (si. gl. RS br: 54/17), odluke skupštine povjerilaca od dana 29.06.2022.god.--i 04.07.2023.god. stečajni upravnik objavljuje

 

                             OGLAS 0 PRVOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA JAVNIM NADMETANJEM

 

I Predmet prodaje:

1.    Poslovni objekat u privredi površine 2653m2 upisan na k.č. 340/l,"Luke"

Zemljište uz privredni objekat u površini 6269m2 upisano na k.č. 340/1 sve iz L.N. broj: 868 KO Kneževo, sa pravom

svojine 1/1.

Procijenjena vrijednos nekretnina /zemljište i objekti/ iznosi              861.400,00 KM

Oprema, alat, i sitan inventar procijenjena vrijednost       117.673,00 KM

Gotovi proizvodi procijenjena vrijednost....      .  19.820,00 KM

Poluproizvodi procijenjena vrijednost              35.395,00 KM

Rezervni dijelovi procijenjena vrijednost          526,00 KM

Pomoćni material procijenjena vrijednost        7.897,00 KM

Repromaterijal-gumena roba procijenjena vrijednost        11.098,00 KM

Cjelokupna vrijednost imovine iznosi                1.053.809,00 KM

 

II Način i uslovi prodaje:

Prodaja imovine izvršiće se javnim nadmetanjem (licitacija) dana 19.06.2024.god.

Ponuđena imovina prodaje se u kompletu u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje i na kupce se prenosi obim prava kojima prodavač raspolaže, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju, /u prilogu eleborati o procjeni/ Shodno odluci skupštine povjerilaca, kupac imovine se obavezuje ža nastavak proizvodne djelatnosti i zapošljavanje do 10 radnika.

Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije do dana 17.06.2024. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun stečajnog dužnika br. 5620998172589315 otvoren kod NLB Bank ad Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja javne prodaje. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 17.06.2024.godine neće moći učestvovati na javnoj prodaji

Učesnici, fizička i pravna lica mogu biti predstavljeni lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, (dostaviti izvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseci, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku licitacije, kopija identifikacionog dokumenta). Fizička lica: Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, JMBG, adresa, broj te¬lefona 1 kopija identifikacionog dokumenta).

Imovina se može pogledati svakog dana uz prethodnu najavu na telefon broj: 063/790-272 1 065/978-685, te preuzi¬manje prodajne dokumentacije koja sadrži elaborate o procjeni imovine koja se prodaje, list nepokretnosti, izjava o gubitku prava na povrat depozita.

Na prvoj javnoj prodaji imovina se ne može prodati ispod 50% procijenjene vrijednosti

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač

Licitacija će se održati dana 19.06.2024. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gun-dulideva br.108 sa početkom u 13"" časova

Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od pet (5) dana

Nakon zaključenja licitacije stečajni upravnik donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca koji se oglašava na oglasnoj tabli suda.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije, cjelokupan izlicitirani iznos se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika i u slučaju da kupac imovine bude razlučni povjerilac. Kupac plaća i PDV na opremu.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provođenja kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući I eventualni porez na kapitalnu dobit te eventu¬alni porez na dodanu vrijednost (PDV), snosi kupac,

Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci i dnevnom listu Glas Srpske, sajtu privredne komore RS.