NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Više o NEIMARSTVO a.d. Trebinje

Nekretnina

NEIMARSTVO ad Trebinje u stecaju - Prodaja nekretnina stecajnog duznika

„Neimarstvo" A.D. — u stečaju Trebinje

Ulica Trebinjskih Brigada broj 3

Na osnovu odredbi Čana 105 i 106 Zakona o stečajnom postupku (SI. glasnik RS broj 26/10) i odluke odbora povjrilaca Od 29.04.2024 godine „Neimarstvo'A.D — u stečaju Trebinje stečajni upravnik

 

                                                                               OGLAŠAVA

              javno nadmetanje za prodaju nekretnina stečajnog dužnika prikupljanjem ponuda u zatvorenoj koverti

 

Predmet prodaje:

Nekretnine, zemljište i građevinski objekti, zemljište upisano u P. L. br. 477 k.o. Police I br. par. 855/1,855/8,855/11

1.            a) po Z.K. ulošku broj 69 K.O. SP Trebinje zemljište (parcele)

 

-              k.č. broj 1380/2 KO Trebinje površine 260 m2, kx. broj 1379 KO Trebinje površine 486 m2, k.č. broj 1378 KO Trebinje površine 504 m2, k.č. broj 1377 KO Trebinje površine 140 m2, k.č. bro. 1381/2 KO Trebinje površine 491 m2, k.č. broj 1382 KO Trebinje površine 955 m, kč. broj 1383/1 KO Trebinje površine 1254 m2, k.č. broj 13.81/1 KO Trebinje površine 3639 m2, k.č. broj 1381/3 KO Trebinje površine 1127 m2

Ukupna površina navedenih parcela iznosi 8.856 m2, početna licitaciona cijena naprijed navedenih prcela je 2.504.694,00 KM.

b)            po Z.K. ulošku broj 100 K.O. SP. Trebinje zmljište (parcele)

-              k.č. broj 1371/2 KO Trebinje površine 3196 m2, k.č. broj 449/8 KO Trebinje površine 187 m2, k.č. bro. 1371/3 KO Trebinje površine 32 m2, k.č. broj 1371/4 KO Trebinje površine 885 m, k.č. br. 1371/1KD. Trebinje površine 66 m2, k.č. br. 449/10 K.O. Trebinje površine 620 m.

Ukupna površina navedenih parcela iznosi 4.986 m2, početna li¬citaciona cijena naprijed navedenih parcelaje 1.524.009,00 KM.

c)            po Z.K. ulošku broj 67 K.O. SP. Trebinje zemljište (parcela)

-              k.č. br. 1385/3 KO Trebinje površine 480 m2, a.d. "Neimarstvo" — u stečaju je vlasnik 1/1 početna licitaciona cijena naprijed navedene parceleje 150.480,00 KM.

Početna licitaciona cijena svih navedenih parcela koje su sadržane u Z.K. ulošku broj 69, broj 100 i broj 67 je 4.179.183,00 KM.

 

2.            Građevinski objekti

 

a)            Stari dio upravne zgrade (prizemlje + sprat) ukupne površine 525,80 m2.

b)            Novi dio upravne zgrade (prizemlje + sprat) ukupne površine 1.077,63 m2.

Početna licitaciona cijena objekta upravne zgrade starog i novog dijela (prizemlje + sprat) je 1.832.855,90 KM , poslovna zgrada izra-denaje 40 % na Z.K. ulošku br.69 KO SP Trebinje i 60% na ulošku broj 100 KO SP Trebinje.

Po presudi Okružnog privrednog suda u Trebinju broj: 62 0 Ps 00810016 Ps od 05.12.2016. godine vlasnik drugog sprata poslovne zgrade je stečajna masa „Metalac" a.d.

Trebinje gdje je drugi sprat kupilo fizičko lice, poslovna zgrada nije uknjižna niti je izvršeno etažiranje. Parcele po Z.K. ulošku broj 69 i 100 koje su predmet prodaje unesene su u program privatizacije državnog kapitala. Po presudi Okružnog suda u Trebinju broj 15 0 U 005973 23 U od 26.02.2024 godine utvrđeno je prvo svojine i po¬sjeda na osnovu čina 8a Zakona o privatizaciji državnog kpitala u preduzećima,što je RGU Područnajedinica Trebinje naloženo da izvrši upis prava svojine i posjeda na nekretninam označene u Z.K. ulošku broj 100 i 69 KO SP Trebinje

Naprijed navedene parcele i građevinski objekat prodaju se u paketu početna licitaciona cijena za zemljište i građevinske objekate iznosi 6.012.038,90 KM.

Pravo učestvovanja imaju pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za predmet nadmetanja i dokaz o uplati depozita u iznosu od 50.000,00 KM. Uplata se može izvršiti na žiro — račun stečajnog dužnika broj: 5559000005727709 otvoren kod Nov Banke a.d Banjaluka,zaintrsovani kupci iz inostranstva dobiće instrukcije za plaćanje. U ponudi navesti ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu kao i osnovne podatke o ponuđaču.

Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama, putem pošte, preporučeno, sa naznakom „PONUDA — NE OTVARAJ", na adresu Okružni privredni sud u Trebinju, Ulica Vuka Karadžića broj 6,89101 Trebinje sa pozivom na broj predmeta: 62 0 st 00950613 st. Ponude dostaviti zaključno sa 25.05.2024. godine. U razmatranje će se uzeti samo one. ponude gdje je ponuđač ponudio početnu licitacionu cijenu i veću od početne licitacione cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon broj 065/922-757, a imovina se može razgledati svakog dana osim nedelje od 10 do 11 časova.

U skladu sa članom 106 Zakona o stečajnom postupku stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom Stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i naknadne primjedbe se neće uzimati u obzir.

Stečajni upravnik će u prisustvu licitacione komisije izvršiti otva-ranje prispjelih ponuda dana 03.06.2024. godine u prostorijama suda sa početkom u 911.

Za kupca biće proglašen ponuđač sa najvećom ponuđenom cije-nom ne manjom od početne licitacione zemljišta i građevinskih objekata. Zaključak o najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu ponuđača odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđača koji je prije uplatio depozit ili čijaje ponuda ranije predata na poštu. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu navedene nekretnine, ne uplati kupoprodajnu ci¬jenu u roku od 30 dana od prijema zaključka gubi pravo na uplaćeni depozit i smatraće se daje odustao od kupovine.Rangiraće se samo najpovoljnija ponuda. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju licitacije, Svi troškovi vezani za prodaju padaju na teret kupca

.

Stečajni upravnik