COMACO-TRADING d.o.o. Sarajevo

Više o COMACO-TRADING d.o.o. Sarajevo

Pokretna i nepokretn

COMACO-TRADING d.o.o. Sarajevo u stečaju - Prodaja nekretnine, opreme i zaliha stecajnog duznika

„COMACO-TRADING" d.o.o. Sarajevo- u stečaju,

ulica Himze Polovine broj 35, Sarajevo, u stečajnom postupku pod brojem 65 0 St 1018562 23 St,, na osnovu elana 160., 162. i 165. Zakona o stečaju FBiH („Službene novine FBiH" broj 53/21 ).te odluke Skupštine povjerilaca od 11.01.2024. godine,, stečajni upravnik, objavljuje

 

                                                                            JAVNI OGLAS

                                radi prodaje imovine stečajnog dužnika metodom usmenog javnog nadmetanja

 

LOT I - PREDMET PRODAJE - prva prodaja

A. POSLOVNI PROSTOR u Sarajevu ulica Himze Polovine broj 35, sastoji se od dvije kancelarije,toaleta,čajne kuhinje, galerije sve ukupno površine 63 m2, uknjižen u KPU pod broj 13144 KPU Centar k.p.broj 13144/1 , sa pripadajućim zajedničkim prostorijama i uređajima koji pripadaju prostoru i zgradi kao cijelini vlasništvo privrednog društva „COMACO-TRADING" d.o.o. Sarajevo- u stečaj sa dijelom 1/1,

 

B. Oprema-inventar u poslovnom prostoru , stolovi, stolice , računarska oprema, sitni inventar , koji se nalazi u poslovnom prostoru stečajnog dužnika,

1. početna prodajna cijena je najveća ponuđena cijena uz napomenu da ponude ne mogu biti manje od 66.667,00 za nekretninu, a za opremu 2.564,00 KM odnosno ukupno za LOT 1 početna prodajna cijena je 69.231,00 KM

Procjenjena vrijednost nekretnina i inventara iznosi 205.128,00 KM. Kupac LOT I dužan je platiti porez na promet nekretnina, kao i PDV na iznos postignute kupoprodaje cijene ,za opreme-inventara.

 

LOT II-ZALIHE

Zalihe -u naravi filteri za motora vozila, teretni putnički program, i rezervni dijelovi za motorna vozila koji se nalazu u skladištu stečajnog dužnikla u Sarajevu ulica Azići broj 20, ( skladišta EURO MEAT doo Maglaj) procijenjene vrijednosti koja iznosi 63.531,00 KM.

Lot II se prodaje metodom neposredne pogodbe te su kupci dužni dostaviti u zatvorenim kovertama svoje ponude.

 Kupac LOT II dužan je platiti PDV na iznos postignute kupoprodaje cijene.

 

1.  USLOVI I NAČIN PRODAJE

1) Imovina pod LOT I - LOT II na drugoj prodaji, prodaje se po vrijednosti utvrđenoj od strane Skupštine povjerioca na skupštini održanoj dana 11.01.2024 godine i uz suglasnost Razlučnog povjerioca.

2) Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica, koja polože depozit dva dana prije održavanja prodaje, i to za LOT I u iznosu od 10.000,00 KM, LOT II u iznosu date ponude

3) Ponuđači su dužni dostaviti podatke o svom identitetu (ovjeren ili original Aktuelni izvod iz sudskog registra uz obavezno prisustvo ovlaštene ili opunomoćene osobe za zastupanje na prodaji), notarski ovjerenu izjavu sa slijedećim tekstom: da će u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeti na sebe obavezu uplate poreza na promet nekretnina, PDV-a i svih drugih obaveza koji su u vezi sa prometom predmetne imovine, te da nekretnine i pokretne stvari kupuju u viđenom stanju, po principu „viđeno-kupljeno", tako da se isključuju svi naknadni prigovori i reklamacije.

4) Prodajna dokumentacija može se preuzeti lično ili poštom od stečajnog upravnika uz prethodni dogovor o načinu i mjestu preuzimanja.

5) Uz propisanu dokumentaciju i izjavu, svi ponuđači dužni su dostaviti dokaz o uplati propisanog depozi-ta, koji se uplaćuje dva dana prije na račun prodavca, „COMACO TRADE" DOO u stečaju, koji je otvoren kod ASA BANKA DD , broj 1341021120010477.

6) Koverte sa prodajnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično na adresu sjedišta Stečajnog upravnika ulica Džemala Bijedića broj 37/9, Sarajevo.

Rok za dostavljanje dokumentacije je na početku ročišta za prodaju.

7) Ročište za razmatranje ponuda će se održati u prostorijama stečajnog dužnika u Sarajevu ulica Himze Polovine broj 35, dana 29.05.2024 godine sa početkom u 10,00 časova.

8) Nekretnine, oprema i zalihe prodaju se po sistemu usmenog javnog nadmetanja, koje će voditi stečajni upravnik uz zapisničara, te će se istovremeno utvrditi najpovoljniji ponuđač i proglasiti kao izabrani kupac.

9) Postupak će voditi stečajni upravnik. Zadatak stečajnog upravnika je da oglasi prodaju, registruje učesnike, javno otvori prispjelu dokumentaciju, utvrdi da li je ista kompletna, te iz postupka eliminiše ponuđače koje nisu dostavili kompletnu dokumentaciju. Nakon javnog nadmetanja, stečajni upravnik će proglasiti najuspješnijeg ponuđača rukovodeći se pri tome isključivo ponuđenom cijenom. Stečajni upravnik donosi zaključak o prodaji, isti dostavlja sudu na objavu, a nakon uplate kupoprodajne cijene zaključuje kupoprodajni ugovor sa izabranim ponuđačem. Kupoprodajni ugovor i ostalu dokumentaciju dostavlja sudu radi izrade Rješenja o dosudi.

10) Najuspješnji ponuđač, koji bude proglašen pobjednikom, dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja, u protivnom gubi pravo na položeni depozit.

11) Svim ostalim ponuđačima će se izvršiti povrat uplaćenog depozita u roku od osam dana od dana završetka javnog nadmetanja, osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču, a sve u skladu sa pravilima prodaje i prodajnom dokumentacijom.

14) Ukoliko najuspješniji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana, smatrat će se daje isti odustao od kupnje, te će se na zaključenje pozvati slijedeći rangiram ponuđač, uz uslov da ponuđena kupoprodajna cijena nije manja od početne cijene iz ovog javnog poziva.

15) Predaja u posjed i slobodno raspolaganje će se izvršiti komisijski u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti Rješenja o dosudi.

 

NAPOMENA

Imovina se može pogledati uz raniji dogovor sa stečajnim upravnikom. Dokumentacija može se razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom. Sve informacije mogu se dobiti od stečajnog upravnika 061 485 955

 

STEČAJNI UPRAVNIK