Pokretnina

UNIS fabrika cijevi a.d. DERVENTA - Prodaja opreme stecajnog duznika

Na osnovu odluke Odbora povjerilaca od 26.03.2024. godine o uslovima i načinu prodaje po-kretne imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik,
 

                                                                                               OGLAŠAVA
     prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama


„UNIS fabrika cijevi" a.d. Derventa - u stečaju nudi na prodaju Liniju za valjanje cijevi »ADDA FER MECCANICA R8"«, putem javnog prikupljanja pisanih ponuda u zatvorenim kovertama.
Početna cijena ponuđene linije iznosi 600.000,00 КM, bez uračunatog PDV-a.
Predmet prodaje se nudi u viđenom stanju i aktuelnom imovinsko-pravnom statusu.
Uvid u stanje ponuđene pokretnosti se može izvršiti radnim danima, uz preliminarnu najavu na tel. 065/424-420, kako bi se sa vlasnikom objekta u kojem je linija locirana usagla-sio termin za pristup istoj.
Postupak prodaje će se provesti u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda i upravljanje stečajnom masom („Sl. glasnik RS", br. 54/17).
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama sa naznakom „PONUDA - NE OTVARAJ!", na adresu: Okružni privredni sud Doboj, spis br: 60 0 St 028101 19 St, ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička Zlica koja, dva dana prije otvaranja prispjelih ponuda, dostave urednu ponudu i dokaz o uplati kotizacije u iznosu od 50.000,00 КM, na račun „UNIS fabrika cijevi" a.d. Derventa - u stečaju br. 5553000047068245, uz napomenu da zainteresovani ponuđači prema kojima stečajni dužnik ima neizmirenih dospjelih obaveza iz ste-čajnog postupka uplatu garancije mogu izvršiti i kompenzacionim metodom.
U ponudi obavezno navesti osnovne podatke o ponuđaču i visinu ponuđene cijene.
Stečajni upravnik će u prisustvu većine članova Odbora povjerilaca i prisutnih ponuđača, izvršiti otvaranje dospjelih ponuda dana 16.04.2024. godine, u 12,00 sati, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Doboju, ul. Svetog Save 22, Doboj.
U razmatranje će se uzeti samo kompletne i blagovremeno podnešene ponude, sa ponuđenim iznosima ne manjim od utvrđene početne cijene ponuđene Linije.
Za kupca će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
U slučaju da budu dostavljene ponude sa identično ponuđenim iznosima, kupcem će se pro-glasiti ponuđač koji je ranije predao ponudu i uplatio kotizaciju.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač, u roku od 8 dana nakon proglašenja, ne uplati u cijelosti ponuđenu kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos kotizacije, a uvećanu za iznos PDV-a, smat-raće se da je odustao od kupovine, čime gubi pravo na povrat kotizacije, a prihvata se slijedeća najpovoljnija ponuda, pod istim uslovima kao i za prethodnog ponuđača koji nije ispunio licitacione uslove itd.
Uslovi za prodaju javnim prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim kovertama biće is-punjeni ukoliko samo jedan ponuđač ispuni sve zahtijevane uslove.
Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.
Sve troškove nastale u toku preuzimanja stvari (demontaža, utovar i transport) snosi kupac.

 

Stečajni upravnik

Dragan Danilovic