Pokretna i nepokretn

Gipsara Volari ad Šipovo u stečaju - Prodaja imovine stecajnog duznika

AD „Gipsara „Volari" Šipovo - u stečaju

Volari bb, 70270 Šipovo Broj: 57 OSt 132605 20 St

U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. 61. RS br. 16/16 ) i odlukom odbora povjerilaea u stečajnom postupku nad AD „Gipsara „Volari" Šipovo - u stečaju od dana 26.02.2024. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

                            OGLAS O TREĆOJ JAVNOJ PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM - LICITACIJA 

                                                         pokretnih stvari i zaliha gotovih proizvoda

 

LOT 1. - zalihe gotovih proizvoda

1.

Gipsane ploče

39.406,50 KM

DEPOZIT: 3940,06 KM

Početna cijena ukupno: 39.406,50 KM

 

LOT 2. - Konstrukcija objekata

1.

Konstrukcija   objekata koji se nalaze na k č. 1081/1 i to Proizvodnja sredstava za pranje (objekat 1) i Sušara pijeska (objekat 2)

111.000,00 KM

DEPOZIT: 11.100,00 KM

Početna cijena ukupno: 111.000,00 KM

 

NAPOMENA: sve cijene su bez uključenog PDV - a Uslovi i način prodaje

1.            Imovina se prodaje po lotovima sa početnom cijenom utvrđenom od strane odbora povjerilaea dana 26.02.2024. godine. Najniža cijena po kojoj se imovina može prodati na trećoj licitaciji iznosi 80% od početne cijene.

2.            Pravo na učešću na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, zastupljena lično ili putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika, koja uplate depozit od 10% od početne cijene za svaki lot za koji se namjeravaju takmičiti na licitaciji na račun AD „Gipsara „Volari" Šipovo - u stečaju broj: 562-099-81619104-88 otvoren kod NLB banke a.d. Banjaluka, najmanje dva dana prije održavanja licitacije.

3.            Imovina se prodaje u faktičkom, pravnom i viđenom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i neće se primati nikakve naknadne reklamacije u pogledu prodate imovine. Prodavač ne odgovara za ispravnost i nedostatke predmeta licitacije.

4.            Uvid u stanje i karakteristike imovine; te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 065 916 458 (stečajni upravnik Vladan Ristić).

5.            Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu

0             gubitku prava na povrat depozita (ista je sastavni dio prodajne dokumentacije). Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač.

6.            Stečajni upravnik imenuje Komisiju za sprovođenje postupka prodaje i donosi pravila licitacije koja će se predočiti učesnicima na početku licitacije.

7.            Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva tri, depozit se vraća u roku od 5 dana od dana licitacije.

8.            Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 20 dana od dana održavanja licitacije. Rok za preuzimanje imovine iz lota 1 je 8 dana od uplate kupoprodajne cijene.

9.            Rok za preuzimanje imovine iz lota 2 je 90 dana od uplate kupoprodajne cijene. Kupac imovine iz lota 2 snosi sve troškove u vezi sa demontažom i transportom konstrukcije.

10.         Ukoliko prilikom preuzimanja, demontaže, utovara ili odvoza imovine kupac ili od njega angažovana lica učine štetu na imovini AD „Gipsara „Volari" Šipovo -u stečaju, kupac je u tom slučaju dužan da nadoknadi štetu u skladu sa procjenom ovlaštenog vještaka.

11.         Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom

1             zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 20 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

12.         Kupac koji kupi imovinu i uplati kupoprodajnu cijenu dužan je da pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

13.         Sve troškove u vezi sa sačinjavanjem, ovjerom i provedbom kupoprodajnog ugovora, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, odnosno PDV snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Usmeno javno nadmetanje - licitacija će se održati dana 26.04.2024. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva br.108, Banja Luka sa početkom u 14:00 časova.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Vladan Ristić