Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Nekretnina

ZELJEZARA ZENICA doo Zenica u stecaju - Prodaj stana u Zenici- Crkvice

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ŽELJEZARA „ZENICA" do.o. ZENICA - U STEČAJU" Broj: 43 OSt 15336317 St

PRODAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM USMENOG

JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJE) U prostorijama stečajnog dužnika u Ulici Bulevar kralja Tvrtka I br. 17 Zenica

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (' 'Službene novine Federacije BiH" broj: 29/03,32/04,42/06 i 52/18), a na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčenja stečajne mase i Odluka Odbora povjerilaca, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

 

                                                            USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika ŽELJEZARA "ZENICA" d.o.0. Zenica-u stečaju UL Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17

 

 

A) PREDMET PRODAJE:

Rb.

Opis predmeta prodaje

ZK ULOŽAK

Ukupno procijenjena vrijednost (u KM)

1.

STAN u ulici Crkvice br. 36A, sprat I, površine 11,34 m2, k.č. br. 510/ EU1J7 K.O. Zenica Ill-devastiran

5292

17.800,00

 

B) USLOVI PRODAJE:

 

1.            Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 04.04.2024. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Željezare "Zenica" d.o.o. Zenica - u stečaju, UL Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.

Pismene prijave se primaju do 03.04.2024. godine, do 14,00 sati, na adresi stečajnog dužnika Željezara • 'Zenica" do.o. - u stečaju, UL Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene-procijenjene vrijednosti, neće biti predmet razmatranja

2.            Ukoliko se za predmet prodaje prijavi više kupaca, pristupit će se licitaciji. Početna cijena licitacije jeste najviša ponuđena cijena. Iznos za koji se povećava najviša ponuđena cijena iznosi 5 % iznosa od najviše ponuđene cijene.

3.            Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od procijenjene vrijednosti, a uplata depozita za predmet prodaje se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj: 134 4811002754311 otvoren kod ASA banke Zenica, najkasnije do 03.04.2024. godine.

4.            Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar, ili izvod iz selskog registra ne stariji c>d 3 mjes

dopozita. Za pravna lica, ovlaštenje-punomoć izdatu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik fizičko Oce, obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte, ili punomoć ovjerenu kod notara, ukoliko fizičko lice učestvuje u riadmetanju putem punomoćnika.

5.            Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz oglasa.

6.            Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa, a imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u zatečenom stanju, a naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu se neće uvažavati.

7.            Ponuđač sa najvišom ponudom na javnom nadmetanju plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje (depozit) u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

8.            Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku ili odustane od prodaje, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje predmet prodaje prodat drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 5 (pet) dana od prijema zaključka, deponuje prodajnu cijena Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ostavljenom roku, ova pravila će se primjeniti i na trećegonuđača koji takođe u roku od 5 (pet) dana od prijema zaključka treba da deponuje prodatu cijenu.

Ukoliko niti jedan ponuđač u ostavljenom roku ne uplati prodajnu cijenu, stečajni upravnik će oglasiti da prodaja nije uspjela.

9.            Iz položenog osiguranja prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu, pokrivaju se troškovi neuspjele licitacije. Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cjelosti iz iznosa osiguranja koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz osiguranja drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine predmeta prodaje. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

10.         Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni kurjcima, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 3 (tri) dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski računa sa kojeg je depozit i uplaćen.

11.         Troškovi održavanja naredne licitacije pokrivaju se srazmjemo iz osiguranja ponuđača kojima je nepokretnost prodata a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

12.         Sve poreze i ostale troškove uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara u vezi prodaje imovine snosi kupac.

13.         Imovina koja se prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 032/209-269.

14.         Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom4 'PRUAVA NA JAVNO NADMETANJE", potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika, zaključno sa danom 03.04.2024. godine do 14,00 sati

Stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, dipl.pra vnik