Metplast d.o.o. Srbac

Više o Metplast d.o.o. Srbac

Nekretnina

METPLAST doo Srbac u stecaju - Treca prodaja zemljista u vlasnistvu stecajnog duznika

„METPLAST" d.o.o. Srbac -u stečaju Ulica Vase Pelagića 17, Srbac

Br. 57 OSt 137707 21 St

 

Na osnovu člana 73,155, 157 i 160. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS" br. 16/16) i članova od 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 7.9.2022. godine, stečajni upravnik „METPLAST" d.o.o. Srbac -u stečaju (u daljem tekstu: Stečajni dužnik) objavljuje:

 

OGLAS O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM - TREĆA LICITACIJA

 

I PREDMET PRODAJE

 

LOT 1. - pristupni put

k.č. br. 669/3 - pristupni put, površine 3005 m2 sa vlasničkim
udjelom od 72/432         

Početna cijena 5.509,17 KM

 

LOT 2. - parcele za trafo

k.č. br. 669/4 - parcela za trafo, površine 30 m2 sa vlasničkim udjelom od 72/432,

k.č. br. 669/5 - parcela za trafo, površine 60 m2 sa vlasničkim
udjelom od 72/432,        

Početna cijena 3.333,34 KM

 

LOT 3. - zelena površina

k.č. br. 669/19 - zelena površina, površine 44 m2 sa
vlasničkim udjelom od 1/1          

Početna cijena 484,00 KM

 

Imovina se nalazi u centru Srpca, u krugu kompleksa nekadašnje fabrike „Itris" Srbac. II NAČIN I USLOVI PRODAJE

Prodaja imovine izvršiće se javnim nadmetanjem (licitacija). U skladu sa odlukom skupštine povjerilaca, na trećoj licitaciji nije određen prag za koji se imovina može unovčiti, te se ista može prodati po cijeni koju ponude kupci.

Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko pravnom statusu, u viđenom stanju bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 1.000,00 KM najkasnije do dana 19.12.2023. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika br. 5620998183274641 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid najkasnije na dan održavanja javne prodaje.

Uvid u stanje i karakteristike imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti u dogovoreno vrijeme uz prethodnu najavu na telefon broj 065 916 458 (stečajni upravnik Vladan Ristić).

Prije početka licitacije učesnici su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.

Licitacija će se održati i kada prisustvuje samo jedan ponuđač. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje daje imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ostalim ponuđačima, osim prva dva, depozit se vraća u roku od pet (5) dana.

Rok za uplatu kupoprodajne cijene iznosi 30 dana od dana održavanja licitacije. Kupac uplaćuje iznos kupoprodajne cijene umanjen za uplaćeni depozit. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Stečajnog dužnika br. 5620998183274641 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka. Nakon uplate kupoprodajne cijene sa kupcem se, u daljnjem roku od 8 (osam) dana, zaključuje ugovor o kupoprodaji.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspjelom i zaključkom odrediti da je predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da uplati kupoprodajnu cijenu.

Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza.

Licitacija će se održati dana 21.12.2023. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gunduiićeva br.108 sa početkom u 14:00 časova.

 

Stečajni upravnik Vladan Ristić