TDS d.o.o. Trebinje

Više o TDS d.o.o. Trebinje

Pokretna i nepokretn

TDS d.o.o.Trebinje u stečaju - Treca prodaja imovine stecajnog duznika

Datum: 16.11.2023. godine

 

Na osnovu člana 73,155,157,160 i 161. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS" broj: 16/16), i Odluke Skupštine povjerilaca ,,TDS" d.o.o.-u stečaju Trebinje od 15.11.2023. godine, a u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom („Službeni glasnik RS" broj: 54/17), stečajni upravnik Radenka Srndović objavljuje:

 

              TREĆU JAVNU PRODAJU (PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA) za prodaju nepokretne i pokretne imovine

 

LOT 1. NEPOKRETNOSTI

Stečajni dužnik, Društvo za proizvodnju, promet i usluge ,,TDS"export-import d.o.o.-u stečaju Trebinje javnim prikupljanjem pismenih ponuda (u zatvorenim i zapečaćenim kovertama) prodaje nepokretnu imovinu K.Č.1437/12 ZK uložak l.KO Mesari .Posjedovni list broj 154. od 13.04.2023.godine .Nepokretnost čini građevinsko zemljište i kompleks objekata za preradu mesa i mesnih prerađevina sa pratećim sadržajima.

-Privredna zgrada boj :1. površine 531 m2, privredna zgrada broj 3.površine 492 m2 i ekonomsko dvorište broj 2. Površine 2.767 m2.

- Prodajna vrijednost nepokretnosti je 893.952,00,00 KM (najniža cijena ),u cijenu nije uključen PDV.Cijena je 10 % niža u odnosu na cijenu iz Oglasa druge javne prodaje. .

 

LOT 2. MONTIRANA OPREMA

-Montiranu opremu čine rashladne komore - 8 komada, pakeraj-2 komada, komora gotovih proizvoda -2 komada i komunikacija u preradi mesa.

-Prodajnu vrijednost pokretne opreme koja je montirana u objektima je 39.296,97 (najniža cijena) u cijenu nije uključen PDV.Cijena je 10% niža u odnosu na cijenu iz Oglasa druge javne prodaje.

USLOVI I NAČIN PRODAJE

  1. Uredno zatvorene i zapečaćene pismene ponude mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Okružnog privrednog suda u Trebinju, Vuka Karadžića br.6.89101 Trebinje, sa naznakom broja predmeta 62 0 St 013114 23 St vodeći računa da pristignu na odredišnu poštu u određenom roku.
  2. Na koverti je potrebno naznačiti da se radi o PONUDI ZA JAVNU PRODAJU sa naznakom „NE OTVARATI", i iste će biti otvorene na Skupštini povjerilaca.
  3. Depozit za učešće na javnoj prodaji iznosi: LOT l.iznos 50.000,00 KM; LOT 2. Iznos 3.929,69 KM; koji je potrebno uplatiti najkasnije dva dana prije dana održavanja javne prodaje na račun „ TDS" d.o.o.-u stečaju Trebine. Broj Žiro-računa 5558000060832780 otvoren kod Nove banke u Foči.
  4. Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku od 30 dana od dana objave oglasa u zadnjem izabranom javnom mediju, dostave zatvorenu pismenu ponudu, uplate navedeni iznos depozita i potpišu izjavu o gubitku prava na povrat depozita.
  5. Prodaja javnim prikupljanjem pismenih ponuda (otvaranje zatvorenih i zapečaćenih pismenih ponuda) održaće se, po pozivu Okružnog privrednog suda u Trebinju.Vuka Karadžića br.6.89101 Trebinje, na Skupštini povjerilaca u utorak, u llh dana 26.12.2023. godine u Okružnom privrednom sudu u Trebinju, ulica Vuka Karadžića br.6.
  6. 6.lmovina se prodaje po lotovima, u viđenom, postojećem pravnom i faktičkom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i nikakve naknadne reklamacije se neče primati. Uvid u stanje imovine, te preuzimanje prodajne dokumentacije zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana uz prethodnu najavu na tel. broj 065/041-001; 065/660 601.

7.Javna prodaja će se održati i kad je dostavljena samo jedna ponuda.

8.Ponuda treba da sadrži:

Osnovne podatke o ponuđaču, za pravno lice: izvod iz sudskog registra, broj transakcionog računa, JIB, broj telefona i adresa, a za fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresa i broj telefona, kopija identifikacionog dokumenta; Iznos ponude izražen u konvertibilnim markama sa naznakom da se ista odnosi na prodaju nepokretnosti i pokretnosti„TDS" d.o.o. -u stečaju po lotovima. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ukoliko je podnosilac pravno lice.

9.                   Nakon otvaranja ponuda utvrdiće se ispravnost ponude u pogledu prodajne vrijednosti koju je ponuđač ponudio i konstatovace se daje imovina prodata ponuđaču koji je ponudio najpovoljniju prodajnu cijenu. Cjelokupnu kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos depozita kupac je dužan uplatiti na račun Društva u roku od 8 dana od dana održavanja javne prodaje. Ukoliko kupac u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

10.Ukoliko ponuđač sa odgovarajućom ponudom ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju neuspješnom..

11.Kupac je, nakon što uplati kupoprodajnu cijenu na račun 5558000060832780 otvoren kod Nove banke u Foči, dužan pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana.

12.  Sve troškove oko sačinjavanja kupoprodajnog ugovora, troškove demontaže, otpreme imovine, pripadajuće takse, poreze, PDV u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu.

13.0vaj oglas objaviće se na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Trebinju, u dnevnim listovima „Glas Srpske" Banja Luka; „Dnevni avaz" Sarajevo i „Dnevni list" Mostar.

 

STEČAJNI UPRAVNIK