Lena d.o.o. Banja Luka

Više o Lena d.o.o. Banja Luka

Pokretnina

Lena d.o.o. Banja Luka u stečaju - Prodaja pokretne imovine

Lena d.o.o. u stečaju

Ul. Slobodana Кusturića br. 9, Banja Luka

Broj: 57 0 St 133577 22 St 2

 

Na osnovu člana 161. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/2006), Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, („službeni glasnik Republike Srpske" broj 54/2017), te na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom „Lena" d.o.o. u stečaju od 07. novembra 2023. godine, stečajni upravnik, dana 14. novembra 2023. godine, donosi zaključak kojim se objavljuje

 

                                                              Prva prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

                                          putem javnog prikupljanja ponuda (repromaterijal, gotovi proizvodi od drveta)

 

1.Prodaje se u cjelosti imovina stečajnog dužnika„Lena" d.o.o. u stečaju Banja Luka i to repromaterijali i gotovi proizvodi od drveta (namještaj), procijenjene vrijednosti u iznosu od 34.410,00 КM bez PDV-a. Ponuđena imovina se prodaje zajedno, u zatečenom pravnom statusu i viđenom stanju u momentu prodaje, te se na kupca prenosi obim prava kojima prodavac raspolaže, bez garancije stečajnogupravnika i naknadne reklamacije. Sgečajni upravnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi nakon izvršene prodaje.

2.Uvid u pojedinačne stavke koje su navedene u procjeni, zainteresovana lica mogu dobiti od stečajnog upravnika, na broj telefona 065/529-251. Ukoliko bude zainteresovanih lica, imovina se može pogledati u Doboju, ul. Nikole Tesle bb, u dogovoreno vrijeme i prethodnu najavu stečajnom upravniku.

3.Minimalna cijena ponude na prvoj prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika iznosi 17.205,00 КM, odnosno Ug od procijenjene vrijednosti.

4.Preduslov za učešće u dostavljanju ponuda je uplata depozita u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti imovine, odnosno 3,.441,00 КM.

5.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, najkasnije do 18. decembra 2023. godine, lično ili pitem pošte na adresu stečajnog upravnika „Lena" d.o.o. u stečaju, Tatjana Čičić-Odžaković, ul. Marka Кraljevića br. 22, 78000 Banja Luka, sa naznakom:„Ponuda za kupovinu pokretne imovine" - Ne otvarati. Otvaranje prispjelih ponuda obaviće Кomisija koju imenuje stečajni upravnik, dana 21. decembra 2023. godine u 13 časova, u Sali u prizemlju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva br. 108. Otvaranje ponuda je javno te mogu prisustvovati svi ponuđači koji su izvršili uplatu depozita, lično ili putem punomoćnika. U slučaju nekompletnosti ponude, ili odustanka od kupovine, depozit se ne vraća.

6.Pravo učešća imaju sva pravna ili fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka i uplate depozitsa gore navedenim iznosom i to najkasnije do 18.decembra 2023. godine, na račun stečajnog dužnika broj: 567-241-11001456-36, otvoren kod„Atos bank" a.d. Banja Luka. Ponude pristigle nakon isteka roka se neće uzimati u razmatranje.

7.Ponuda treba da sadrži:

Za pravna lica: original Izvod iz sudskog registra koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci ili ovjerena kopija, broj transakcionog računa, JIB, adresa pravnog lica i broj telefona, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku dostavljanja ponude i pri-sustva na javnom otvaranju ponuda, kopija identifikacionog dokumenta, broj telefona i adresa ovlaštenog lica. Za fizička lica: ime i prezime, JMB, adresa, broj tele-fona i kopija identifikacionog dokumenta. Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice, moraju sadržati iz-nos ukupne cijene ponude za predmet prodaje u КM, kao i dokaz o uplati depozita.

8.Otvaranje ponuda će sprovesti Кomisija koju imenuje stečajni upravnik, dana 21. decembra 2023. godine u 13 časova, u sali u prizemlju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ulica Gundulićeva br. 108. Nakon evidentiranja prisutnih, Кomisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i ponuđenu cije-nu za imovinu koja je predmet prodaje. Predsjednik Кomisije zadužen je za preduzima-nje mjera u cilju nesmetanog toka postupka otvaranja ponuda. U slučaju ometanja rada od strane ponuđača, predsjednik Кomisije može izreći mjeru udaljenja iz sale, čime ponuđač gubi pravo povrata uplaćenog depozita. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija je cijena ista ili veća od minimalne početne cijene, Кomisija će dati prijedlog za zaključenje kupoprodajnog ugovora sa tim ponuđačem. Ukoliko ponudu sa istom cijenom podnese više ponuđača, Кomisija će smatrati za najpovoljniju ponudu onog ponuđača koji je ranije podnio ponudu, prema datumu i vremenu prijema iste. O rezultatima sa otvaranja ponuda i o izboru najpovoljnijeg ponuđača, svi ponuđači će biti blagovremeno obaviješteni, a o preuzetim radnjama Кomisija vodi zapisnik. Izbor najpovoljnijeg ponuđača zasniva se isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Nakon završenog postupka otvaranja ponuda, utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje se da je pokretna imovina prodata najpovoljnijem ponu-đaču. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Кomisija. Depozit koji je uplaćen od strane izabranog ponuđača, smatra se dijelom avansne uplate. Sa ponuđačem koji je ponudio najveđu pojedinačnu cijenu i izvršio uplatu u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda i izbora najpovoljnijeg ponuđača, zaključiće se ugovor o kupo-prodaji u roku od 8 dana od dana izvršene uplate. Stečajni upravnik predaje kupcu u posjed imovinu koja je bila predmet prodaje, a prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji. Кupacje dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti pokretne imovine na račun stečajnog dužnika broj: 567-241-11001456-36, otvoren kod„Atos bank" a.d. Banja Luka. Ukoliko izabrani kupac ne izvrši uplatu u navedenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, a stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju ništavnom, te novim zaključkom odrediti da je po-kretna imovina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, uplati prodajnu cijenu. Ako ni drugi ponuđač ne izvrši uplatu, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

9.Sve troškove, koji nastanu zbog ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze, kao i pripadajući PDV, u vezi sa navedenom kupovinom snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema nikakvih obaveza. Ovaj oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda Banja Luka i dnevnom listu„Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku.

 

Banja Luka, 14. novembar 2023.godine 

Stečajni upravnik