Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Više o Željezara Zenica d.o.o. Zenica

Nekretnina

ZELJEZARA ZENICA doo Zenica u stecaju - Prodaj zemljista kod BETONARE

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

ŽELJEZARA „ZENICA" do.o. ZENICA - U STEČAJU

Broj: 43 OSt 153363 17 St

 

                                                                                 PRODAJA IMOVINE

STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA (LICITACIJE) U prostorijama stečajnog dužnika u Ulici Bulevar kralja Tvrtka I br. 17. Zenica

 

Na osnovu člana 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH" broj: 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), a na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčenja stečajne mase i Odluka Odbora povjerilaca, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

 

USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)

Za prodaju nepokretne imovine stečajnog dužnika

ŽELJEZARA "ZENICA" d.o.o. Zenka-u stečaju

Ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.

 

Rb.

Opis predmeta prodaje

ZK ULOŽAK

Ukupno procijenjena vrijednost (u KM)

1.

Zemljište kod, BETONARE" k.č. br. 290/449, K.O. Zenica I, površine 8535 m2

558

284.220,00

 

A) PREDMET PRODAJE:

B) USLOVI PRODAJE

 

Prodaja ja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 23.11.2023. godine sa početkom u 13,00 sati u prostorijama Željezare "Zenica" d.o.o. Zenica - u stečaju, Ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.

Pismene prijave se primaju do 22.11.2023. godine, do 14,00 sati, na adresi stečajnog dužnika Željezara "Zenica" d.o.o. - u stečaju, Ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 17.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene-procijenjene vrijednosti, neće biti predmet razmatranja.

< >Ukoliko se za predmet prodaje prijavi više kupaca, pristupit će se licitaciji. Početna cijena licitacije jeste najviša ponuđena cijena. Iznos za koji se povećava najviša ponuđena cijena iznosi 5 % iznosa od najviše ponuđene cijene.Iznos za uplatu depozita od procijenjene vrijednosti, a uplata depozita za predmet prodaje se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj: najkasnije do 22.11.2023. godine.Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu kopiju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar, ili izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i dokaz o uplati dopozita. ovlaštenje-punomoć izdatu i ovjerenu od strane ovlaštenog lica, ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika. Ukoliko je učesnik obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte, ili punomoć ovjerenu kod notara, ukoliko fizičko lice učestvuje u nadmetanju putem punomoćnika.Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz oglasa.Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa, a imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u zatečenom stanju, a naknadne reklamacije po bilo kojem osnovu se neće uvažavati.Ponuđač sa najvišom ponudom na javnom nadmetanju plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje (depozit) u roku od od dana održavanja javnog nadmetanja.Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku ili odustane od prodaje, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je predmet prodaje prodat drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 5 (pet) dana od prijema zaključka, deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ostavljenom roku, ova pravila će se primjeniti i na trećeg ponuđača koji takođe u roku od 5 (pet) dana od prijema zaključka treba da deponuje prodatu cijenu.Iz položenog osiguranja prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu, pokrivaju se troškovi neuspjele licitacije. Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cjelosti iz iznosa osiguranja koje položio prvi ponuđač, razlika namiruje osiguranja drugog ponuđača ako ovaj odustane od kupovine predmeta prodaje. Ova pravila se shodno primjenjuju u slučaju odustanka trećeg ponuđača.Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni uplaćeni vratiti u roku od 3 (tri) dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski računa kojeg Troškovi održavanja naredne licitacije pokrivaju se srazmjemo iz osiguranja ponuđača kojima nepokretnost prodata a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.Sve poreze i ostale troškove uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara u vezi prodaje imovine snosi kupac.Imovina koja se prodaje, može se razgledati svakog radnog dana vremenu od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 032/209-269.Prijave u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini, dokazom o uplati depozita, naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom "PRUAVA NA JAVNO NADMETANJE", potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika, zaključno sa danom 22.11.2023. godine do 14,00 sati

 

Stečajni upravnik

Jasmin Hadžirašidović, dipl.pravnik