Sana d.d. Ključ

Više o Sana d.d. Ključ

Prava

DI SANA dd Sanski Most u stecaju - Prodaja pravnog lica

Na osnovu Člana 29,30. i 103, Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca broj: 29/2023 od 06.10.2023. godine D.D. Dl "SANA" Sanski Most - u stečaju, ul.Prijedorska broj 3, zastupano po stečajnom upravniku, raspisuje:

 

                                                                                           OGLAS

                 o prodaji stečajnog dužnfka, D.D. Dl "SANA" Sanski Most - u stečaju, ul. Prijedorska broj 3, 

                                                                    kao pravnog lica javnim nadmetanjem.

 

I. Podaci o predmetu prodaje

1.Predmet prodaje je firma stečajnog dužnika kao pravnog lica.

2.Procijenjena vrijednost stečajnog dužnika kao pravnog lica je: 55.820,00 KM.

3.Imovinu stečajnog dužnika čine naziv firme pravnog lica trgovačka marka Dl „SANA" sa svim pravima koja su vezana za isto, a sve prema Izvještaju o procjeni vrijednosti trgovačke marke Dl „SANA", sačinjenom od strane ovlaštenog procjenitelja od 25.07.2023. godine.

 

II- Prodajna dokumentacija i razgledanje predmeta prodaje

1,Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije u vezi sa predmetom prodaje moguće je izvršiti svaki radni dan, uz prethodnu najavu na telefon: 061/239-939 ili ne e-mail vrthfx.g

2.Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadne reklamacije i podnošenja tužbi po bilo kom osnovu,

za eventualne nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji.

 

III-Podaci o uslovima i načinu prodaje

1.Početna cijena predmeta prodaje utvrđena je od strane ovlaštenog procjenitelja i iznosi 55.820,00 KM.

2.Pripadajući porezi i ostali troškovi kupoprodaje padaju na teret kupca.

3.Javno nadmetanje održaće se dana 04.12.2023. godine (ponedjeljak) u 13.00 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću.

 

IV- Pravo na nadmetanje

1.Pravo na učešće u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja ispune niže navedene uslove: Uplate depozit u visini od 5.582,00 KM na tekući račun stečajnog dužnika broj: 3385002275532813 kod UniCredit Bank d.d., najkasnije 2 dana prije održavanja licitacije, tj. najkasnije 01.12.2022. godine (petak) 1 potpišu izjavu o gubitku prava na povrat depozita prije početka prodaje.

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktor) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obvezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita, ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

Javno nadmetanje održati će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

2.Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se daje stečajni dužnik kao pravno lice prodato najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije.

3.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni tekući račun. Ukoliko kupac u roku iz zaključka ne ispuni obavezu u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se daje odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

 

4.Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača- kupca smatra se dijelom avansne uplate.

5.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti ponudu nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje predmet prodaje prodat drugom po redu ponuđaču, koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da de- ponuje prodajnu cijenu.

6.Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti stečajnog dužnika na račun stečajnog dužnika:33850022755328l3 kod UniCredit Bank d.d.

7.Kupac koji kupi stečajnog dužnika i izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, ukoliko sud predmet prodaje ne dosudi posebnim rješenjem.

8.Stečajni upravnik predaje u posjed predmet kupovine,- prema odredbama zaključenog ugovora o kupoprodaji, odnosno sadržaju rješenja suda.

9.Sve troškove ovjere kupoprodajnog ugovora u slučaju da se isti bude sačinio, pripadajuće takse i poreze, snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na predmet prodaje nikakvih obaveza.

Isplatom kupoprodajne cijene, prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

Stečajni upravnik dr.sci.

Sefik Smlatić