ZZ Milka p.o. Laktaši

Više o ZZ Milka p.o. Laktaši

Pokretnina

ZZ MILKA po Laktasu u stecaju - Prodaja dizel goriva

ZZ MH K A LAKTAŠI - u stečaju Mladena Stojanovića 13 Laktaši

STEČAJ br: 57 0 St 11397815 St

Na osnovu Odluke skupštine povjerilaca donesene dana 12.09.2023. godine na ročištu održanom u Okružnom privrednom sudu Banja Luka i člana 166 Zakona o stečaju Republike Srpske (SI .glasnik RS br. 16/16), a u skladu sa članovima 24 do 46 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Službeni glasnik RS br. 54/17) stečajni upravnik ZZ Milka Laktaši-u stečaju objavljuje

 

                                                                                              OGLAS

                                            O  JAVNOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

I              PREDMET PRODAJE:

ZZ Milka Laktaši - u stečaju prodaje putem javnog prikupljanja ponuda i usmenog javnog nadmetanja-licitacije (kombinovano) sledeću pcrtcretnu imovinu u vlasništvu stečajnog dužnika:

1. Euro dizel gorivo u količini od 291.900 litara - početna prodajna cijena ispod koje se ne može prodati na drugoj javnoj prodaji iznosi 590.513,70 KM (70% od procijenjene vrijednosti). Ponude ispod minimalne cijene neće se razmatrati.

Pokretna imovina se nalazi na adresi Rafinerija nafte Brod ad, Svetog Save broj 106, Brod.

Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ZZ Milka Laktaši - u stečaju raspolaže u momentu prodaje, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

II             USLOVII NAČIN PRODAJE

 

1.            Ponude u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti se dostevljaju putem pošte najkasnije do 18.12.2023. godine (prijemni pečat pošte na koverti) na adresu stečajnog upravnika: Jelena Plavšić, Vladike Varnave Nastića 2, Banja Luka, sa naznakom: PONUDA ZA JAVNU PRODAJU POKRETNE IMOVINE - NE OTVARAJ, vodeći računa da ponude stignu na adresu stečajnog upravnika najkasnije do 21.12.2023. godine.

2.            Otvaranje prispjelih ponuda obaviti će komisija od tri člana koju imenuje stečajni upravnik dana 22.12.2023. godine (petak) u 13h u sali u prizemlju Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gunđulićeva broj 108, Banja luka.

3.            Prodajna dokumentacija koju čini Obrazac za registraciju i Izjava o gubitku prava na povrat depozita se može preuzeti u Knjigovodstvenoj agenciji Sigma sp Banja Luka, adresa Aleja Svetog Save 59, Banja Luka ili elektronskim putem uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom i uz najavu na telefon 065/639-829.

4.            Otvaranje ponuda je javno i otvaranju mogu prisustvovati svi ponuđači, lično ili putem punomoćnika.

5.            Javna prodaja imovine će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

6.            Pravo učešća na javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave ponudu i uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM. Uplata depozita može se izvršiti na transakcioni račun ZZ Milka Laktaši - u stečaju broj: 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka ad. Banja Luka do 18.12.2023. godine, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu. Učesnici sa kasnijim uplatama depozita ne mogu učestvovati.

7.            Ponuđaču se ne vraća depozit ako podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente ili ne potpiše kupoprodajni ugovor ili bude proglašen kupcem, a ne uplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku i na propisan način.

8.            Ponudakojudostavljapravnolicemoradasadržisledeće: izvodizsudskogregistrauoriginaluiliovjerenafotokopija ne starija od 3 mjeseca, broj transakcionog računa, JIB broj, broj telefona pravnog lica, ime i prezime ovlaštenog lica u postupku javne prodaje i kopija identifikacionog dokumenta tog lica. Ponuda koju dostavlja fizičko lice mora da sadrži sledeće: ime i prezime, JMBG, adresa, broj telefona i kopija identifikacionog dokumenta.

9.            Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako je podnosilac pravno lice.

10.          U ponudi se ponuđeni iznos navodi u konvertibilnim markama (KM).

11.          Uz ponudu se dostavlja popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za registraciju, izjava o gubitku prava na povrat depozita i dokaz o uplati depozita.

12.          Na javnoj prodaji fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka javne prodaje dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti ličnu kartu ili pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom Rješenja o registraciji ne starijim od 3 mjeseca.

13.          Nakon evidentiranja prisutnih i iznošenja pravila prodaje, komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i ponuđenu cijenu za imovinu koja je predmet prodaje.

14.          Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne, komisija ga proglašava pobjednikom prodaje.

15.          Ukoliko ponudu za kupovinu imovine podnese više ponuđača prodaja će se nastaviti usmenim javnim nadmetanjem.

Početna cijena za licitaciju je najviša cijena koja je ponuđena putem zatvorenih ponuda, a licitacioni korak je 10.000,00 KM. Ukoliko ponuđači ne žele da licitiraju ili nisu prisutni najavnom otvaranju ponuda, a dostavljeno je više ponuda sa istom cijenom komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača kqji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema, a stečajni upravnik na svakoj koverti upisuje tačno vrijeme prijema. O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti obaviješteni u roku od 15 dana, a o pređuzetim radnjama komisija vodi zapisnik.

16.          Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista od dva ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izbom najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od održavanja licitacije.

17.          Rok za plaćanje kupoprodajne cijene (umanjene za iznos depozita) za imovinu je 30 dana od dana primljenog Zaključka. Uplata kuporodajne cijene može se izvršiti na račun 562-099-81665192-49 otvoren kod NLB Banka a.d. Banja Luka. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene ne pristupi zaključenju ugovora, novim Zaključkom će se odrediti daje predmetna imovina prodata drugom po redu ponuđaču. Ukoliko ni dragi ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijđosti u predviđenom roku ili ne pristupi zaključenju ugovora Zaključkom će se utvrditi da prodaja nije uspjela

18.          Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene depozit će biti vraćen u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije osim proglašenom kupcu i drugom najboljem ponuđaču.

19.          Kupac koji putem javne prodaje kupi ponuđenu imovinu i izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 (osam) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Po zaključenju ugovora prodavač predaje u posjed imovinu koja je predmet prodaje.

20.          Pokretnu imovinu kupac o ivom trošku preuzima i prevozi sa adrese Rafinerije nafte ad Brod drumskim ili vodenim saobraćajem. Otprćma se vrši svaki radni dan (ponedeljak-petak) u periodu od 7-15h uz prethodnu najavu otpreme minimalno 24 sata ranije. Kupac je dužan da prilikom utovara obezbjedi prevozno sredstvo u tehnički ispravnom stanju i sa kompletnom dokumentacijom koju zahtjevaju noimativno-pravni akti RS I BIH koji regulišu prevozničku djelatnost.

21.          Sve troškove oko sačinjavanja kupoprodajnog ugovora, troškove otpreme imovine, pripadajuće takse, poreze, u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene nemau odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve obaveze kupca prema prodavcu.

22.          Ovaj oglas se objavljuje na oglasnoj tabli Suda, u dnevnim novinama Euroblic i Oslobođenje i na internet stranici Privredne komore Republike Srpske (www.bl.komorars.ba).

 

Banja Luka, 09.11.2023. godine

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Jelena Plavšić