NOVI BIMEKS DD Brčko

Više o NOVI BIMEKS DD Brčko

Pokretna i nepokretn

NOVI BIMEKS dd Brcko u stecaju - Prodaja nekretnina i opreme stecajnog duznika

Stečajni upravnik firme DD "Novi Bimeks" Brčko u stečaju,dana 01.11.2023.. god. na osnovu odluke Odbora Poverilaca DD Novi Bimeks" Brčko u stečaju od 30.10.2023..god. i Rešenja Stečajnog sudije od 01.11.2023. god, raspisuje:

 

                                                          XXII – PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                                                        DD“Novi Bimeks“ Brčko u stečaju,

 

Putem javne prodaje - usmenog nadmetanja.

 

Predmet prodaje je sledeća imovina:

 

1. Lokacija "Farma" koja spada u zonu rada i industrije, a nalazi se na kč. br. 939/1PG, ukupne površine 273.714 m2, sa poslovnom zgradom (industrijskom halom) na istoj parceli i kč. br. 940/PG, površine 9.231 m2, te vanjsko uređenje,

POČETNA PRODAJNA CENA.......................5.000.000,00 KM

2. a) LINIJA za LDPE, HDPE, PP foliju, pranje i mlevenje i

b) Tehnološka linija za granulisanje LDPE, HDPE i PP material - Estruder

POČETNA PRODAJNA CENA…………………300.000,00KM

 

PRAVO UČESTVOVANJA na javnom nadmetanju, imaju sva pravna i fizička lica (domaća i strana) koja uplate deposit-kaparu u iznosu od 50.000.00KM, na žiro račun firme DD"Novi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181. i prilože svu prateću dokumentaciju najkasnije do dana 21.11.2023. do 12h. Uz dokaz o uplati treba priložiti sledeću dokumentacju: Ime kupca (tačan naziv pravnog lica ili ime i prezime fizičkog lica koji će učestvovati na licitaciji); Matični broj firme ili jMB ako je fizičko lice, (overene fotokopije);Tačnu aresu stanovanja, prebivališta; Potvrda o uplati depozita; Potvrdu od PU da nema neizmirenih poreskih obaveza; Komplenu overenu dokumentaciju o registraciji pravnog lica i odgovornog lica

 

Napomena:

Kupci koji ne ispoštuju rok gore naveden, i kupci sa nepotpunom i nekompletnom dokumentacijom neće učestvovati na javnom nadmetanju

Pripadajući porez na opremu i nekretninu ako ih ima, plaća kupac koji će biti zaračunat na fakturi prodavca. Oprema i nekretnina stečajnog dužnika se prodaje u činjeničnom i viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Opremu demontira i vozi kupac o svom trošku.

KUPAC je ono pravno ili fizičko lice koje ponudi naveći iznos isključivo u KM (konvertibilnim markama) u usmenom nadmetanju koji će se održati dana 23.11.2023. god, u 11 h u zgradi Osnovnog Suda Brčko Distrikt BIH sudnica br.5 Kupac je dužan da kompletan iznos iz svoje ponude uplati najkasnije u roku od 5 (pet) dana od momenta licitacije, na žiro račun firme DD'Novi Bimeks" Brčko u stečaju NLB Brčko 1321902016086181. Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku novčanih sredstava u datom roku, deposit tj. kaparu firma'DD'Novi Bimeks" Brčko u stečaju zadržava, ne vraća kupcu, a imovina se ponovo daje na prodaju na sledećoj licitaciji.

Zabeležbe i tetreti na gore navedenoj imovini će biti skinuti, brisani u skladu sa važećim Zakonom Brčko Distrikt BIH za tu oblast i Zakonom o stečajnom postupku Brčko Distrikt BIH. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 09,00h do 14,00 h svakim radnim danom, na tel.065/335-530, ili doći lično u prostorije firme DD'Novi Bimeks" Brčko u stečaju, u ul. Braće Ribnikara br. 37. Brčko, Brčko Distrikt BIH      

 

Stečajni upravnik,

Dr Nebojša Matić