TDS d.o.o. Trebinje

Više o TDS d.o.o. Trebinje

Nepoznato

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom TDS d.o.o. Trebinje

Okružni privredni sud u Trebinju, sudija Mirjana Kokotović, u likvidacionom postupku nad imovinom pravnog lica: Društvo za proizvodnju, promet i usluge “TDS” d.o.o. Trebinje, Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje, MBS 62-01-0040-11, JIB 4401339760003, odlučujući o prijedlogu za otvaranje redovnog likvidacionog postupka, 15.11.2022. godine, donio je

                                                                                                RJEŠENJE

1. Otvara se likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom: Društvo za proizvodnju, promet i usluge “TDS” d.o.o. Trebinje, Obala Luke Vukalovića bb, Trebinje, MBS 62-01-0040-11, JIB 4401339760003.
2. Likvidacioni postupak je otvoren 15. novembra 2022. godine, u 13.00 časova, i istog dana objavljeno je Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka na oglasnoj tabli Suda. Rješenje će biti objavljeno i na internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana.
3. Za likvidacionog upravnika imenuje se Radenka Srndovi ć iz Foče, Ulica Petra Bojovića bb.
4. Likvidacioni upravnik nakon stupanja na dužnost, a najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja, likvidacionom sudiji dostavlja izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju likvidacionog dužnika, koji sadrži popis imovine, popis povjerilaca, početni bilans i drugu dokumentaciju, te svojom izjavom u pisanoj formi garantuje tačnost i potpunost podataka u izvještaju. 30.11.2022. OGLASNI DIO - Broj 118 VII
5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srpske” prijave svoja potraživanja ovom sudu u dva primjerka, uz obavezu dostavljanja dokaza o osnovanosti potraživanja (u dva primjerka). Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu na žiro račun republičkih prihoda - takse, broj: 562-099- 00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 107, budžetska organizacija 1089001, u iznosu propisanom Tarifnim brojem 17 stav 2. Zakona o sudskim taksama (1% od prijavljenog potraživanja, s tim što sudska taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti viša od 10.000,00 KM), a kopiju uplatnice dostaviti Sudu uz prijavu potraživanja sa pozivom na broj predmeta.
6. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” obavijeste likvidacionog upravnika i Sud o tome koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja i osigurano potraživanje.
7. Pozivaju se dužnici likvidacionog dužnika da svoje dugove prema likvidacionom dužniku izmire bez odlaganja.
8. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja određuje se za utorak, 27. decembar 2022. godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Suda.
9. Izvještajno ročište na kojem će se na osnovu izvještaja likvidacionog upravnika odlučiti o daljem toku postupka zakazuje se za isti dan i, ukoliko se ispune uslovi, održaće se odmah po završetku ispitnog ročišta.
10. Rješenje će se dostaviti Privrednom registru ovog suda, kome se nalaže da u Registru poslovnih subjekata ovog suda uz naziv likvidacionog dužnika upiše oznaku “u likvidaciji”, a kao lice ovlašćeno za zastupanje poslovnog subjekta upiše likvidacionog upravnika.
11. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

 

Likvidacioni sudija,

Mirjana Kokotović, s.r.


(62 0 L 013114 22 L-su)