TOM d.d. Gornji Vakuf

Više o TOM d.d. Gornji Vakuf

Pokretna i nepokretn

TOM d.d.Gornji Vakuf u stečaju - Prodaja građevinskog zemljišta u naselju Karamustafića Han, Gornji Vakuf i zaliha repromaterijala i starog željeza

 TOM" d.d.Gornji Vakuf-Uskoplje- U STEČAJU

Vrbaska bb

Stečajni upravnik

Broj: 51 0 St 182826 21 St

Dana: 17.04.2023. god.

 

Na temelju Zakona o stečaju FBiH (Službene novine FBiH broj 53/2021), Odluke Skupštine povjerilava i Odluke Odbora povjerilaca donesene dana 12.04.2023. godine o prodaji imovine stečajnog dužnika , stečajni upravnik oglašava:

 

                                                                             -DRUGU-

                                         JAVNU PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

                                            METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

A PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina , objekti i zemljište, stečajnog dužnika „TOM" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje-U STEČAJU, Vrbaska bb Gornji Vakuf-Uskoplje, podijeljena u tri LOT-a

 

LOT 1.

Kompleks tvornice , fabrički krug, objekti na parcelama, zemljišnoknjižni uložak br 5704 K.O. SP GORNJI VAKUF i to k.č.2057/2, k.č.2057/3, k.č.2057/6, te zemljišnoknjižni uložak br. 1290 K.O. SP GORNJI VAKUF i to k.č. 2057/1, k.č.2057/4, k.č.2057/5, k.č. 2057/7, k.č. 2057/8 I k.č. 2057/9, zajedno sa vozilima, mašinama I opremom (prema specifikaciji u nalazu vještaka)

Početna cijena iznosi 4.912.384,50 KM.

 

LOT 2.

Zalihe repromaterijala i staro željezo (prema specifikaciji u nalazu vještaka).

Početna cijena iznosi 580.440,00 KM.

 

LOT 3.

Građevinsko zemljište u Naselju Karamustafića Han , upisano u zk.ul.br.4984 k.o. SP _ Gornji Vakuf-i to k.č. 643 - oznaka nekretnine "ŠIP"

Početna cijena iznosi 491.913,60 KM

 

B NAČIN PRODAJE

-Cijena je utvrđena Odlukom Odbora povjerioca od 12.04.2023.godine.

-Imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene.

-Prijave sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavljaju do 07.05.2023.god.

 

C TERMIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE

- Vrijeme prodaje je dana 08.05.2023 god.( ponedeljak )u 12 sati u prostorijama stečajnog dužnika.

-imovina, koja je predmet prodaje je u vlasništvu stečajnog dužnika, prodaje se kao cjelina u postojećem pravnom statusu.

- prodaja će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač , a koji ispunjava uslove oglasa

- imovina se ne može prodati ispod naznačene početne cijene. Pravo učešća na javnom nadmetanju

- na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstva u iznosu 10.000,00 KM na transakcijski račun ,,TOM"dd Gornji Vakuf-Uskoplje- U STEČAJU, otvoren u PRIVREDNOJ BANCI SARAJEVO broj 101130 0078 737880., sa naznakom „za učešće na javnom nadmetanju LOT broj — „

- bankarska garancija neće se uzimati kao valjan dokaz o uplati potrebnog osig. depozita.

- kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena depozit će se vratiti u roku od pet dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu.

 

Postupak prodaje

Imovina se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati. Pobjednikom javnog nad-metanja će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu. Postignutu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je dužan položiti na račun stečajnog dužnika , broj: 101130 0078 737880 ,otvoren kod PRIVREDNE BANKE SARAJEVO , sa naznakom „uplata kupoprodajne cijene na javnom nadmetanju ,,u roku 15 dana, računajući od dana zaključenog javnog nadmetanja .

Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za imovinu naznačenu u oglasu , ne može biti manje od 10.000,00 KM .

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom roku, gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećim najpovoljnijim ponuđačima. Sve poreze i troškove uknjižbe i prijenosa snosi kupac. Imovina se prodaje po principu „viđeno kupljeno" (postojeće faktički viđeno i pravno stanje), te se isključuju nakanadne reklamacije .

Uvođenje kupca u posjed kupljene imovine izvršit će se nakon uplate cjelokupnog iznosa. Uz prethodnu najavu na telefon 030 509131 / Mob 061893 479,zainteresovani kupci mogu izvršiti fizički pregled imovine koja je predmet prodaje.