TOM d.d. Gornji Vakuf

Više o TOM d.d. Gornji Vakuf

Nepoznato

Pokretanje prethodnog postupka radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva TOM d.d. Gornji Vakuf

Općinski sud u Travniku stečajni sudija Amir Sobo, u predmetu predlagatelja, Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, radi otvaranja stečajnog postupka, nad dužnikom "TOM" d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje ul. Vrbaska bb, Gornji Vakuf - Uskoplje, koga zastupa zakonski zastupnik,  van ročišta, donio je dana 04.10.2022. godine, slijedeće

 

                                                                         RJEŠENJE


Pokreće se prethodni postupak radi utvrđ ivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom privrednog društva, "TOM" d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje. Za privremenog stečajnog upravnika u društvu "TOM" d.d. Gornji Vakuf - Uskoplje, imenuje se Huseinbegović Behrija, iz Bugojna, Sultanahmedova 77 D. Privremeni stečajni upravnik dužan je odmah po prijemu rješenja o imenovanju preduzeti radnje utvrđene članom 63. Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), i to:

- obezbjediti i brinuti se o imovini dužnika,

- ispitati da li imovina dužnika možepokriti troškove stečajnog postupka i da li postoje razlozi i uslovi za otvaranje stečajnog postupka,

- utvrditi da li se poslovanje dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka,

- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika,

- izvršiti kontrolu poslovanja dužnika,

- dostaviti izvještaj stečajnom sudijida li je podnosilac prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, odnosno lice ovlašteno za zastupanje dužnika podnio prijedlog u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti,

Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti pismeni izvještaj ovom sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka, odnosno da li postoje izgledi da se poslovanje dužnika u cjelini ili djelimično može nastaviti, te je dužan dostaviti izvještaj o okolnostima iz člana 63. Zakona o stečaju. Mjere pojedinačnog prinudnog izvršenja, pokrenute protiv dužnika se privremeno obustavljaju, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvarivati u
prethodnom postupku. Povjerioci dužnika se pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odgađanja saopšte koje mjere obezbjeđenja na predmetima imovine dužnika, kao buduće stečajne mase oni zahtijevaju. Rješenje o pokretanju prethodnog postupka će biti objavljeno na oglasnoj ploči suda, web stranici suda -elektronska ploča suda, internet stranici FIA-e, i u "Službenim novinama Federacije BiH", te će se dostaviti odijeljenu registra pravnih lica Općinskog suda Travnik, radi upisa zabilježbe prethodnog postupka u matičnom registarskom broju subjekta upisa br oj, MBS 51-02-0018-09 (stari broj I-1149).

 

Broj 51 0 St 182826 21 St
04. oktobra 2022. godine
Travnik