Pokretna i nepokretn

JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" DD Zenica u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika

JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" DD ZENICA U STEČAJU

UL Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34.

ZENICA

Stečajni upravnik

Samir Sunulahpašić

 

Dana, 25.04.2023. godine

Broj:43 o St 188119 20 St

 

XIV PRODAJA CJELOKUPNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA ( LICITACIJE) U prostorijama stečajnog dužnika JKP "Zenicatrans-prevoz putnika" DD u stečaju, Ulica Bulevara Kralja Tvrtka I, broj 34

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBIH", broj:29/03,32/04,42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 20.05.2021. godine i Odluke Odbora povjerilaca broj: 03-4/OP/2023 od dana 07.04.2023. godine, stečajni upravnik ovim putem oglašava:

 

                                                      USMENO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)

 

Za prodaju nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika JKP „ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" D.D. ZENICA u stečaju Ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34.

 

A) PREDMET PRODAJE:

RB.

Opis predmeta prodaje

ZK ULOŽAK

Ukupno procijenjena vrijednost /KM/

1.

Objekat poslovna zgrada-Direkcija u poslovnoj zoni Šljivik, ukupne površine 189m2, K.Č.313/10 KO Zenica 1/1 vlasništvo

1522

 

2.

Objekat poslovna zgrada-Restoran.u poslovnoj zoni Šljivik, ukupne površine 218m2, kč.br.313/11 KO Zenica, 1/2 suvlasništvo

1523

 

3.

Objekat poslovna zgrada u privredi, ukupne površine 193m2, kč.br.313/8 KO Zenica, 1/1 vlasništvo

1521

 

4.

Poslovna zgrada u privredi, ukupne površine 4057 m2, kč. br. 313/1 KO Zenica, i zemljište uz privrednu zgradu ukupne površine od 4417 m2,1/1 vlasništvo

7542

 

5.

Dvorište ukupne površine 2054 m2, .br. 314/2 KO Zenica, 1/1 vlasništvo

7241

 

 

UKUPNO PROCIJENJENA VRIJEDNOST

 

3.973.757,65

LOT BR.2 -Prodaja zaliha rezervnih dijelova-Neposredna pogodba

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Zalihe po spisku St 002-R-01/2023 koje se nalaze na skladištu poslovne zone Šljivik

7.679,04

LOT BR.3 -Prodaja zaliha rabljenih stvari-Neposfedna pogodba

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Zalihe po spisku St 003-RAB-01/2023 koja se nalazi na skladištu poslovne zone Šljivik

1.699,20

LOT BR.4 -Prodaia -BENZINSKA PUMPA SA OPREMOM

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Benzinska pumpa sa opremom

7.410,24

LOT BR.5 -Prodaja -TELEFONSKE I VIDEO OPREI

HE

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Zalihe opreme po spisku St 005-TEL-09/2022 koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija

288,00

LOT BR.6 -Prodaia -KANCELARIJSKE OPREME

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Zalihe opreme po spisku St 006-KANC-09/2022 koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija

1.517,76

LOT BR.7 -Prodaja -ostale rabljene opreme

RB.

Opis predmeta prodaje

Procijenjena vrijednost / KM/

1.

Zalihe opreme po spisku St 007-RAB-09/2022 koja se nalazi u prostorijama stečajnog dužnika-Direkcija

282,00

 

B) USLOVI PRODAJE:

1.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uz prethodnu pismenu prijavu, dana 16.05.2023. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd u stečaju Zenica,Ul. Bulevara Kralja Tvrtka broj 34.

Pismene prijave se primaju do 16.05.2023. godine do 11,00 sati, na adresi stečaj¬nog dužnika JKP Zenicatrans-prevoz putnika dd u stečaju Zenica, Ul.Bulevara Kralja Tvrtka broj 34.

Naknadne prijave i prijave ispod početne cijene neće biti predmet razmatranja.

2.Kupac plaća pripadajući PDV od 17% na postignutu prodajnu cijenu.

3.Imovina pod brojem LOT 2,3,5,6 i 7 se može unovčavati po specifikaciji pojedinačno za svaku artikal zasebno,s tim da prednost ima kupac cjelokupnog LOT-a.

4.Pojedinačna cijena podizanja ponude ne može iznositi manje od 10% od procije¬njene vrijednosti.

5.Imovina se ne može unovčiti (prodati) po cijeni nižoj od utvrđene procijenjene vrijednosti, osim LOT-2 i LOT-3 koji se prodaje neposrednom pogodbom i ne ispod 50% procijenjene vrijednosti.

6.Iznos za uplatu depozita iznosi 10% od vrijednosti procijenjene vrijednosti po svakom LOT-u,osim za LOT 1 gdje iznosi 1% za cjelokupni LOT.

7.Uplata osiguranja (depozita) se vrši pojedinačno kako je to u tački 6.navedeno is¬ključivo na transakcijaki račun stečajnog dužnikabroj:1344811004125988 otvoren kod ASA banke Zenica.najkasnije do 16.05.2023. godine.

8.Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni u ponudi dostaviti ovjerenu Kopi¬ju rješenja o upisu pravnog lica u sudski Registar, ili izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca i dokaz o uplati depozita-za pravna lica,ovlaštenje - punomoć izdam od strane ovlaštenog lica za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva i kopiju lične karte učesnika.Ukoliko je učesnik fizičko lice obavezan je u ponudi dostaviti dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

9.Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

10. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene iz oglasa, osim LOT-2 i LOT-3 koji se prodaje neposrednom pogodbom i koji se ne može prodati ispod 50% procijenjene vrijednosti. Najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje, osim LOT-2 i LOT-3.Imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno" u zatečenom stanju se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

11.Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (porez na promet nepokretnosti, porez na dodanu vrijednost i druge poreze) u roku od 8 dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

12.Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto mu se uračunava u postignutu kupoprodajnu cije¬nu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu pa pripadajuće poreze (stav ll"uslovi prodaje") u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita a stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano drugom po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 5 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu od prodajne cijene. Ukoliko ponuđač sa drugom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 5 dana, stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje sredstvo prodano trećem po redu ponuđaču, koji je dužan u roku od 5 dana od dana donošenja rješenja da deponuje sredstva u iznosu prodajne cijene.

13.Ako najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor, smatra se daje odustao od kupovine a položeni depozit se ne vraća.

14.Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeni osiguranje (depozit) će se na pismeni zahtjev za povrat,vratiti sa transak¬cijskog računa stečajnog dužnika u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva na transakcijski račun sa kog je depozit uplaćen.

15.Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora kod Notara, a u vezi prodaje imovine, demontažu, utovar na transportna sredstva snosi kupac.

16.0 prodaji imovine najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči Općinskog suda u Zenici.

17.Imovina koja je predmet prodaje i dokumentacija vezano za predmet prodaje se može pogledati i preuzeti na adresi stečajnog dužnika Ul. Bulevara kralja Tvrtka I, br. 34 i u poslovnoj zoni „Šljivik" Zenica svaki radni dan od 09,00-12,00 sati počev od 26.04.2023. godine zaključno sa 15.05.2023. godine uz obaveznu prethodnu najavu stečajnom upravniku ili kontakt osobi kao u tački 19. Pregled imovine bez prethodne najave i saglasnosti stečajnog upravnika ili kontakt osobe nije moguć.

18.Prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje,dokazom o uplati depozita, naznačenom cjenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNO NADMETANJE" -LOT BR...„potrebno je dostaviti putem preporučene pošte ili lično na adresu stečajnog dužnika, zaključno sa danom 16.05.2023. godine do 11,00 sati.

19.Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi kao i na telefon:062/588-803, kontakt osoba Sarvan Huso, tele-fon:061/575-408, kontakt osoba Tahirović Amira .

 

Stečajni upravnik

Samir Sunulahpašić, dr.se.ecc.