AQUA CITY doo Bijeljina

Više o AQUA CITY doo Bijeljina

Pokretna i nepokretn

AQUA CIT doo Bijeljina u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

Na osnovu člana 155. i 157. Zakona o stečaju RS (Službeni glasnik 16/2016), Odluke Odbora povjerilaca broj: 06/22 u predmetu broj 59 0 St 038159 22 St, objavljuje se Oglas za prodaju nepokretne i pokretne imovine kao cjeline u vlasništvu/posjedu stečajnog dužnika ,,AQUA CITY" doo Slobomir, Bijeljina u stečaju, putem javnog prikupljanja pismenih ponuda, uz sledeće uslove:

 

                                                                                OGLAS

                                                                   ZA PRODAJU IMOVINE

 

Predmet prodaje: Na osnovu navedene Odluke Odbora povjerilaca objavljuje se oglas za prodaju nepokretne i pokretne imovine kao cjeline u vlasništvu/posjedu stečajnog dužnika ,,AQUA CITY" doo Slobomir, Bijeljina u stečaju, putem javnog prikupljanja pismenih ponuda.

Nepokretna imovina (zemljište, objekti, oprema itd) je u svojini/posjedu stečajnog dužnika i sa teretima, a sve prema specifikaciji koja je dostupna i dio prodajne dokumentacije koja se može otkupiti.

Specifikacija imovine: Imovina se prodaje kao cjelina predmeta prodaje u „viđenom stanju"sa trenutnim formalno pravnim statusom, teretima, postupcima u toku, stanjem itd., a detaljna specifikacija imovine se može preuzeti i pregled iste izvršiti u usaglašenom terminu, nakon uplate provizije za otkup dokumentacije, na lokaciji sjedišta stečajnog dužnika Slobomir bb, Bijeljina. Zainteresovani kupci su dužni i nakon otkupa dokumentacije mogu dobiti ovlaštenje da izvrše uvid u kompletnu imovinu predmeta prodaje u PU Bijeljina, zemljišnim knjigama, PL, ZK, LN, da izvrše provjeru sve dokumentacije i obaveza koje će imati kupci prilikom kupovine (naknadne reklamacije se ne prihvataju). Pravila prodaje: javna prodaja će se provesti prikupljanjem pismenih ponuda i licitaciju prilikom otvaranja, na način da se postigne najviša ponuđena cijena za prodaju. Stečajni dužnik će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti Ugovor o prodaji nepokretne i pokretne imovine.

Stečajni dužnik (prodavač) prodaje nepokretnu i pokretnu imovinu u viđenom stanju i trenutnom formalno pravnom statusu, teretima, postupcima u toku, stanjem itd., samo sa dokumentacijom kojom raspolaže, odnosno nakon prodaje ne snosi rizike i ne odgovara za provođenje promjena u zemljišnim knjigama, odnosno valjanost imovine po načelu „viđeno kupljeno".

Izabrani ponuđač je dužan ponuđenu cijenu uplatiti u roku od 15 dana od datuma potpisa Ugovora, odnosno poziva za potpisivanje Ugovora.

Minimalna cijena ponude: ponuda ne može biti djelimična (pojedinačna ili dio nekretnina, opreme), niti ponuđena cijena može biti ispod 1/2 od ukupno procjenjene vrijednosti koja iznosi 11.858.150 KM, za ukupnu imovinu predmeta prodaje tj. iste se neće uzeti u razmatranje

Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: uplata provizije za otkup dokumentacije u iznosu od 10.000,00 KM, kao i uplata depozita u iznosu 50.000,00 KM kao garanciju za ozbiljnost ponude. U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem depozit se računa u kupoprodajnu cijenu, ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti. Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u periodu 08 do 15h, u sjedištu stečajnog dužnika, Slobomir bb, 76300 Bijeljina uz pismeni zahtjev i prezentovanje dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

 

Rok i mjesto za dostavu ponuda: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 20.01.2023. godine do 10 h, lično ili poštom na adresu prodavca ul. Slobomir bb, 76300 Bijeljina, sa naznakom „PONUDA ZA PRODAJU NEPOKRETNE IMOVINE" - NE OTVARATI Sadržaj ponude:

Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

-Pismo - ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica,

- ovjerena kopija registracije ijIB-a za pravna lica

-ovjerena kopija lične karte za fizička lica

-iznos ukupne cijene ponude za predmete prodaje u KM

-dokaz o uplati depozita kao garancije za ozbiljnost ponude

-potpisanu izjavu o odricanju prava na depozit i proviziju na obrazcu koja je sastavni dio prodajne dokumentacije

 

Ponuđač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti razmatrane.

Pravo učešća i validnost ponuda: sva pravna i fizička lica koja otkupe dokumentaciju, uplate depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude i dostave ponudu do navedenog roka, - sve ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nisu otkupili dokumentaciju i prije dostavljanja ponude uplatili depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude, se neće uzeti u razmatranje.

U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanja ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti ponuđaču.

 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača i uslovi prodaje:

 

Otvaranje ponuda će sprovesti Komisija u sastavu od tri člana koju imenuje Stečajni upravnik, dana 23.01.2023. godine u 13h, na adresi sjedišta stečajnog dužnika Slobomir bb, 76300 Bijeljina. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije. Prije otvaranja ponuda Predsjednik komisije će pozvati pred¬stavnike pravnog lica da predaju Komisiji ovlašćenja za zastupanje, te identifikovati i evidentirati prisutne.

Nakon evidentiranja prisutnih Komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača i cijenu ponude za imovinu koja je predmet prodaje. Predsjednik Komisije je zadužen za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka otvaranja ponuda. U slučaju ometanja reda od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljena sa otvaranja, čime ponuđač gubi pravo na uplaćeni depozit.

Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne cijene, ista se može proglasiti pobjednikom.

Ukoliko ponudu podnese- više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati redoslijedom pristiglih ponuda, da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom otvaranju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi.

0 rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi Zapisnik.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se zasnivati isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača na prijedlog Komisije donosi Odbor povjerilaca. Stečajni dužnik zadržava pravo da uslove i dokumentaciju izmjeni, dopuni ili otkaže najkasnije do dana održavanja otvaranja ponuda.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača pristupiće se zaključivanju Ugovora o prodaji imovine sa najpovoljnijim ponuđačem.

Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše Ugovor po pozivu u roku od 15 dana ili u istom roku od dana potpisa Ugovora ne izvrši uplatu razlike ponuđene cijene, gubi pravo na vraćanje depozita, a kao najpovoljniji ponuđač se bira ponuđač koji je ponudio sledeću najpovoljniju ponudu, a ukoliko nije bilo drugih ponuđača prodaja se proglašava neuspjelom.

Komisija zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, ukoliko procjeni da nije adekvatna, a depozite će vratiti ponuđačima u roku od 7 dana.

Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoproda¬jne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Instrukcija za uplatu provizije i depozita: Uplatilac: naziv fizičkog ili pravnog lica koje dostavlja ponudu Svrha: provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija uz ponudu

Iznos: 10.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 50.000,00 KM za depozit garancija za ozbiljnost ponude Transakcioni račun: 554-001-00005884-83 kod Naša Banka ad Bijeljina Primalac:

 

AQUA  CITYdoo Slobomir, Bijeljina - u stečaju