Pokretna i nepokretn

UNIS FABRIKA CIJEVI a.d. Derventa u stečaju - Prodaja stečajne mase društva

„UNIS fabrika cijevi" a.d. DERVENTA - u stečaju

Dubička 50, Derventa

 

Broj: 60 OSt 028101 19 St

Dana: 22.12.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika „UNIS fabrika cijevi" a.d. Derventa - u stečaju od 16.12.2022. godine, vrši se,

 

 

                                                              IV JAVNO OGLAŠAVANјE

  o prodaji imovine koja ulazi u stečajnu masu „UNIS fabrika cijevi"  a.d. Derventa - u stečaju,                                                                          putem usmenog javnog nadmetanja ;

 

Oglašava se prodaja putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije slijedeća imovina:

1. Nekretnine - zemlјište i objekti (osim Vodotornja i Rezervoara mazuta, na kojima se „Nova

banka" a.d. prijavila kao izlučni povjerilac), sagrađeni na parcelama upisanim u LN br. j 3090/1, KO Derventa 1, označeni sa: k.č. 149, zv. „Jasenci", njiva 3 klase površine 2.348 m2, k.č. 157/1, zv. "Jasenci", od čega: poslovni objekat u privredi površine 10.405 m2, poslovni objekat u privredi površine 2373 m2 i zemlјište uz privredni objekat površine 27.615 m2, k.č. 157/6, zv. „Jasenci", zemlјište uz privredni objekat površine 5.010 m , k.č. 157/11, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 3.403 m2, k.č. 157/12, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 1.309 m2, k.č. 157/13, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 310 m2, k.č. 157/14, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 216 m , k.č. 157/16, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 132 m , k.č. 157/17, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 126 m2, k.č. 157/18, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 132 m2, k.č. 157/19, zv. „Jasenci", pomoćni objekat u privredi površine 18 m , k.č. 157/20, zv. „Jasenci", pomoćni objekat u privredi površine 44 m2, k.č. 157/21, zv. „Jasenci", pomoćni objekat u privredi površine 53 m , k.č. 157/22, zv. „Jasenci", pomoćni 1 objekat u privredi površine 32 m2, k.č. 157/25, zv. „Jasenci", od čega: poslovni objekat u 1 privredi površine 11.558 m2 i zemlјište uz privrdni objekat površine 6440 m2, k.č. { 157/26, zv. „Jasenci", poslovni objekat u privredi površine 1.576 m2, poslovni objekat u 1 privredi površine 1.325 m2 i zemlјište uz privredni objekat površine 1.579 m2, k.č. ' 157/27, zv. „Jasenci", zemlјište uz privredni objekat površine 5.559 m2, k.č. 157/28, zv. „Jasenci" od čega: poslovni objekat u privredi površine 1.042 m2 i zemlјište uz privrdni objekat površine 173 m2, k.č. 216, zv. „Jasenci" od čega: poslovni objekat u privredi površine 2613 m2, poslovni objekat u privredi površine 2130 m2, skladište površine 463 m2, poslovni objekat u privredi površine 476 m2, poslovni objekat u privredi površine 665 m2, pomoćni objekat u privredi površine 711 m2, pomoćni objekat u privredi površine 16 m2, pomoćni objekat u privredi površine 9 m2, pomoćni objekat u privredi površine 9 m2, pomoćni objekat u privredi površine 97 m2 i zemlјište uz privredni objekat površine 7.835 m2, k.č. 380, zv. „Jedinstvo-Derventa", od čega: poslovni objekat u privredi površine 988 m2, poslovni objekat u privredi površine 3.485 m2, poslovni objekat u privredi površine 562 m2, poslovni objekat u privredi površine 336 m2, poslovni objekat u privredi površine 905 m2, poslovni objekat u privredi površine 193 m2, poslovni objekat u privredi površine 119 m2, poslovni objekat u privredi površine 205 m2, pomoćni objekat u privredi površine 5 m2, pomoćni objekat u privredi površine 87 m2, pomoćni objekat u privredi površine 34 m2, pomoćni objekat u privredi površine 5 m2, pomoćni objekat u privredi površine 8 m2, pomoćni objekat u privredi površine 5 m2, pomoćni objekat u privredi površine 10 m2 i zemlјište uz privredni objekat površine 11.901 m2, sa pravom svojine 1/1.

2. Trosoban stan površine 60 m2. koji se nalazi u stambeno-poslovnom objektu izgrađenom na k.č. 1508/1, KO Derventa 1, u ul. Kralјa Petra I 3/5, ulaz 1, sprat III, br. stana 5, upisan u LN br. 3297/0, KO Derventa 1 - poduložak 10, sa pravom svojine 1/1.

3. Zemlјište označeno sa k.č. 424. zv. „Luka", njiva 3 klase površine 4.113 m2, upisano u zk-ulošku br. 1, KO Bosanski Dubočac, sa pravom svojine 1/1.

4. Nekretnine na k.č. 893/1. zv. „Svetog Save" od čega: poslovna zgrada u privredi površine 842 m2 i zemlјište uz privrednu zgradu površine 2.343 m2, upisani u zk-uložak br. 2243, KO Teslić Grad, sa pravom svojine 1/1.

5. Pokretna imovina po specifikaciji, koju čine: pogonska oprema, vozila, kancelarijska oprema, inventar, alati i zalihe.

 

Početna cijena za ponuđenu imovinu iz tačaka 1-5 iznosi 12.190.308,17 KM.

Prodaja imovine iz tačaka 1-5 vršiće se u kompletu, kao jedinstvena cjelina, sa pravim koja ima stečajni dužnik u momentu prodaje.

 

Na nepokretnostima upisanim: u LN br. 3090/1, KO Derventa 1, uknjižena je hipoteka u korist: " Fructa trade " d.o.o. Derventa, Poreska uprava RS - PC Doboj, „B2 Kapital" d.o.o. Sarajevo i UIO BiH - RC Banja Luka, u LN br. 3297/0, KO Derventa 1, uknjižena je hipoteka u korist: „Nova banka" a.d. Banja Luka, Poreska uprava RS - PC Doboj i UIO BiH - RC Banja Luka, u zk-ulošku br. 1, KO Bosanski Dubočac, uknjižena je hipoteka u korist Poreska uprava RS - PC Doboj i UIO BiH - RC Banja Luka i u zk-ulošku br. 2243, KO Teslić Grad, uknjižena je hipoteka u korist "Fructa trade" d.o.o. Derventa.

Na pokretnoj imovini, koja je predmet prodaje po ovom javnom oglašavanju, i to na dijelu koju čini pogonska oprema, upisana je zaloga od strane " Fructa trade " d.o.o. Derventa i „B2 Kapital" d.o.o. Sarajevo, a na dijelu pokretne imovine koju čine vozila i alati, upisana je zaloga od strane "Fructa trade" d.o.o. Derventa.

Dijelovi objekata koji nisu uplanjeni, a prelaze na tuđe zemlјište, prodaju se u viđenom stanju, te je obaveza kupca da rješava eventualna sporna pitanja.

Prodaja će se vršiti u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju standarda za upravlјanje stečajnom masom (Sl. glasnik RS, br. 54/17), i to, putem javnog oglašavanja, javnom licitacijom i komisijskim principom.

Javno nadmetanje po ovom javnom oglašavanju za prodaju imovine stečajnog dužnika iz tačaka 1-5, održaće se dana 23.01.2023. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Doboju, ul. Svetog Save 22, Doboj.

Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju, po ovom javnom oglašavanju, imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM na depozitni račun Okružnog privrednog suda Doboj br. 562-099-81301460-92, sa naznakama: vrste prihoda br. 223171, budžetske organizacije br. 1087001, šifre opštine br. 028 i poziva na broj: 0281012019, te obezbijede Bankarsku garanciju za učešće na javnom nadmetanju, u naravi: prilože garanciju poslovne banke iz BiH na iznos vrijednosti ponuđene nepokretne i pokretne imovine -stečajne mase stečajnog dužnika na prvi poziv, koja, u smislu odredbe iz čl. 157. stav 3. Zakona o stečaju, iznosi 20.317.180,27 KM, najkasnije dva dana prije održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Rok za uplatu postignute cijene je 30 dana od dana održanog javnog nadmetanja, u protivnom prodavac zadržava, kako pravo na uplaćeni iznos kaucije tako i pravo na aktiviranje Bankarske garancije.

 

Nepokretnosti i pokretna imovina po specifikaciji, prodaju se u aktuelnom imovinsko-pravnom statusu, viđenom stanju i na ovoj licitaciji po cijeni ne manjoj od utvrđene početne. Uvid u stanje i strukturu ponuđene imovine, kao i raspoloživu dokumentaciju, zainteresovani kupci mogu izvršiti svakim radnim danom od 9-12 sati u prostorijama „UNIS fabrika cijevi" a.d. Derventa - u stečaju.

Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV, sve troškove prenosa vlasništva sa prodavca na kupca, kao i troškove notara, snosi kupac.

Prodaja imovine po ovom javnom oglašavanju će se izvršiti ukoliko se na javnom nadmetanju pojavi i samo jedan učesnik.

 

Stečajni upravnik

Dragan Danilović