Pokretnina

PZ OBUDOVAC p.o. Šamac u stečaju - Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnika

Na osnovu člana 155. Zakona o stečaju (Službeni glasnik Republike Srpske broj 16/16), člana 30. i 31. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom (Službeni glasnik Republike Srpske broj 54/17) i Odluke Skupštine povjerilaca od 29.9.2022. godine u predmetu broj 60 0 St 030832 21 St, stečajni dužnik Poljoprivredna zadruga „Obudovac" sa p.o. - u stečaju, Obudovac, zastupan no stečajnom upravniku Vladimiru Stanimiroviću, r a s p i s u j e

 

                                                                            OGLAS

                                           o trećoj prodaji pokretnosti stečajnog dužnika

 

1.Predmet prodaje su pokretnosti stečajnog dužnika (pojedinačna prodaja), koje se treći put prodaju javnim nadmetanjem - licitacijom.

 

2.Predmet prodaje su oprema, vozila, inventar i zalihe, prema popisnim listama sa prodajnim vrijednostima i to:

-oprema (prodajne vrijednosti 22.190,76 KM),

-vozila (prodajne vrijednosti 17.350,20 KM),

-inventar (prodajne vrijednosti 1.468,20 KM) i

-zalihe rezervnih dijelova i repromaterijala (prodajne vrijednosti 1.162,00 KM).

 

3.Popisne liste predmeta prodaje sa procijenjenim pojedinačnim vrijednostima predmeta prodaje sastavni su dio oglasa koji je oglašen 4.10.2022. godineu Glasu Srpske, a koji su sada umanjeni za 30% (prodajna vrijednost) i isti se mogu preuzeti od stečajnog dužnika.

4.Vrijednosti navedene u tački 2. su vrijednosti sa PDV-om.

5.Predmet prodaje se prodaje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.

 

6.Uvid u predmet prodaje i dokumentaciju u vezi sa predmetom prodaje moguće je izvršiti svaki radni dan u sjedištu stečajnog dužnika, počev od dana oglašavanja do dana prodaje, u periodu od 8,00 do 14,00 časova, uz prethodnu najavu stečajnom upravniku na telefon: + 387(0)65-946-081.

7.Pripadajući porezi (osim PDV-a) i ostali troškovi kupoprodaje padaju na teret kupca.

 

8.Rok u kome kupac plaća kupoprodajnu cijenu je 10 dana od dana prodaje.

 

9.Prodaja he se izvršiti javnim nadmetanjem koje he se održati u prostorijama PZ „Obudovac" sa p.o.-u stečaju dana 25.11.2022. godineu 13,00 časova.

 

10.Oglas he biti objavljen u Glasu Srpske, Oglasnoj tabli stečajnog dužnika i Oglasnoj tabli MZ Obudovac.

 

Stečajni upravnik

Mr Vladimir Stanimirović