Pokretna i nepokretn

TP ŠAHINPAŠIĆ doo Sarajevo u stečaju - Prodaja imovine stečajnog dužnika

Trgovačko knjižarsko društvo „ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju

ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža,

71210 Ilidža

 

Broj: 65 St 769433 19 St/8

Datum: 11.11.2022. godine

Na osnovu člnna 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F DiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjcrilnca od 10.10.2022. godine, sic-čujni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE USMENIM NADMETANJEM

 

l. Predmet oglasa je prodaja Imovine stečajnog dužnika: TKD„ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju

 

LOT I.

l. Poslovni objekt prizemlje + galerija odnosno sprat upisan u zemišljinim knjigama Općinskog suda u Sarajevu, Zemljišnoknjižni ured kao vlasništvo 1/1 Trgovačko knjižarsko društvo„ŠAHINPAŠIC" d.o.o. Sarajevo-u stečaju ul. Vreoca bb, Sarajevo, Ilidža, k.č.2684/7 upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 7359 KO SP Hrasnica, ukupne površine 2062 m2 od čega skladište sa kancelarijama površine 868 m2 + dvorište 1194 1112

UKUPNO POČETNA CIJENA LOT 1                1.225.000,00 KM

11. Metalne police u skladištu visoke komplet početna cijena I0.700,00 KM bez PDV-a,

14. Telefonska centrala početna cijena 640,00 KM bez PDV-a,

 

LOT Il.

1. KNJIGE LAGER LISTA DO ISTEKA ZALIHA

2.KANCELARISKI NAMJEŠTAJ PREMA LISTI DO ISTEKA ZALIHA

3.STALCI ZA KNJIGE DO ISTEKA ZALIHA

 

II.Cijena i način prodaje :

l. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit če sc usmenim javnim nadmetanjem za LOT l, za LOT li do isteka zaliha Ili. Uslovi, termin i način prodaje

 

l.Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog

nadmetanja dostave dokaz o uplati ·sl'edstavn nn ime garancije (depozita).

Prodaja imovlne usmenim javnim nndmetnnjm za LOT l i rb.1l i 14 će se održati dana 08.12.2022. godine (četvrtak) u 11 sati u poslovnom prostoru Trgovačko knjižarsko drušlvo„ŠAHINPAŠIĆ" d.o.o. Sarajevo- u stečaju ul. Vrcoca bb, Sarajevo, Ilidža, 1..i LOT li. ponedeljkom i četvrtkom od I0 do 12 časova ili po dogovoru na navedene telefone.

 

Uslovii prodaje su:

►kupac kupuje imovinu firme u postojećem slanju,

►početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža odcijena navedenih pod renim brojem,

►usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene svakog predmeta prodaje definisane ovim oglasom n najviše 10.000,00 KM, na tmnsakcijski račun TKD„ŠAHINPAŠlĆ" d.o.o. Sarajevo-u stečaju, kod NLB Banka broj: 1323002022447386, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i LOT odnsno redni broj za koji sc nadmeće,

 ► prodaja sc vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za

predmet prodaje,

►javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjav uslove Oglasa, '

►Pojedinačno podizanje iznad početne cijene za LOT l. nemožc biti manje od 3.000,00 KM nili više od 10.000,00 KM

►ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu za rb. 11 i 14 u roku od 3 dana, a za LOT 1 rb. l u roku od 30 dana od dana prodaje, smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije ( depozita), n stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

►Ukoliko se uplati depozit za -učešće na Usmenom javnom nadmetanju a ne učestvuje na istom gubi pravo na povrat depozit.               .

►sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac

 

2.Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 06.12.2022. godine (utorak), pečat banke ili pošte .

. l Imovina koja je predmet prodaje, može sc razgledati u krugu stečajnog dužnika PONEDELJKOM l ČETVRTKOM od 10 do 12 časova ili po dogovoru nn navedene telefone. Sve dodatne informacije mozete dobiti na telefone 033 771 189, 061 148 890 .i 061 421 074,

 

Stečajni upravnik