ENERGETIKA doo Banja Luka

Više o ENERGETIKA doo Banja Luka

Pokretnina

ENERGETIKA doo Banja Luka u stečaju - Prodaja opreme stečajnog dužnika


Stečajna masa stečajnog dužnika Energetika d.o.o. Banja Luka - u stečaju

 

Stečajni upravnik, dana 1.11.2022 godine, objavljuje

 

                                                              JAVNU LICITACIJU:

 

Pokretne imovine Stečajne mase stečajnog dužnika Energetika d.o.o. Banja Luka - u stečaju, lokacija Incel, Veljka Mladenovića bb.: 

 R.b.

 

Naziv

Opis

Procjenjena vrijednost/kom. u KM

Kol.

Napomena

 

1

Agregat

Ortlinghaus, tip 0.032.110.43.151

500,00

1

Nedostaju podaci na pločici

2.

Agregat

Danuvia

200,00

1

Nedostaje

manometar

3.

Agregat

 

100,00

1

Nedostaje pločica proizvođača i elektromotor

4.

Metalna stalaža

 

50,00

1

 

 

1. Mjesto i datum prodaje: Okružni privredni sud Banja Luka, dana 25.11.2022 godine, u 15 časova i ista će se održati i kada učestvuje samo jcdan ponuđač.

2. P ravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 23.11.2022 godine do 09,00 sati izvrže uplatu depozita i to za sve ukupno 85 KM na ž.r stečajnog dužnika broj: 5520001902053372 otvoren kod Addiko bank a.d. Banja Luka.

3. Stavke 1,2,3 i 4 koje su predmet oglažavanja prodaju se u paketu, po sistemu javnog prikupljanja ponuda, koje se dostavljaju u zatvorenim kovertama (sa naznakom ne otvarati) na adresu: Okružni privredni sud Banja Luka, do dana 23.11.2022 godine do 9,00. Učesnici licitacije su dužni da uz uplatnicu na ime depozita, dostave cijenu koju nude.

4. Pristigle ponude će se otvoriti u Okružnom privrednom sudu Banja Luka, na licitaciji dana 25.11.2022. godine, kada će stečajni upravnik izabrati najpovoljijeg kupca, s tim da isti zadražava pravo da ne prihvati ponudu koju bude smatrao da nije u interesu stečajnog dužnika.

5. Ponudaću koji izvrži uplatu depozita, a ne želi da licitira na llcitaciji, želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depoziL Ponudač koji licitira a ne uspije na licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicitira ponudenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licitirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sljedeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima, s tim da i ako drugi najpovoljniji kupac odustane od izlicitirane cijene isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita.

6. Učesnici licitacije mogu pristupiti llcitaclji llčno, putem zak. zastupnlka uz rješenje o registraciji lli punomoći potpisane od strane ovlašćenog lica.

7. Kupac je dužan preuzeti kupljene predmete odmah po zavržetku llcitaclje, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

8. U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim lidma će se omogućiti da razgledaju Imovinu koja je pred-met prodaje a detaljnije informacije, se mogu dobiti na telefon broj: 065 510 692.

 

Stečajni upravnik